Skip to content
Sök

Oljeavskiljare

Fastighetsägaren är ansvarig att oljehalten i avloppsvattnet inte överskrider de riktvärden för olja som gäller. Om möjligt ska lokaler där olja och liknande hanteras vara avloppslösa.

Ytor där olja och liknande hanteras utomhus ska ha tak och vara förhöjda eller invallade för att minska mängden nederbörd till avskiljaren.

Spillolja, tvättvatten från golvtvättmaskiner, motor- och maskindelstvätt och liknande är farligt avfall och ska samlas upp och lämnas till behandlingsföretag med tillstånd för destruktion av farligt avfall. Farligt avfall får inte hällas i avloppet även om det finns en oljeavskiljare.

Kalix kommun har särskilda bestämmelser gällande oljeavskiljare.

För mer information kontakta:
Avdelning för Teknisk försörjning

Lisa Jussila
VA-ingenjör
Tele: 0923-658 31

lisa.jussila@kalix.se

Information gällande oljeavskiljare samt särskilda bestämmelser för mindre garage.

Informationsblad om oljeavskiljare utgivet av Naturvårdsverket.