Skip to content
Sök

Områdesbestämmelser

I områdesbestämmelser kan vissa frågor regleras. Områdesbestämmelser kan upprättas när man vill säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom ett visst begränsat geografiskt område.

Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelserna inga formella byggrätter.

Områdesbestämmelser kan till exempel vara ett alternativ till detaljplan för att till exempel reglera bebyggelsens egenskaper, mark- och vattenanvändningen eller administrativa frågor.

Områdesbestämmelser är bindande vid bygglovsprövningen.

Planprocessen för områdesbestämmelser är densamma som för detaljplaner.

I Kalix kommun finns inga antagna områdesbestämmelser.