Skip to content
Sök

Avlopp

Avloppsreningsverket Pålänge, foto: Katarina Tano.
Avloppsreningsverket Pålänge, foto: Katarina Tano.

Avloppsvatten som kommer från hushållets disk, dusch och toalett avleds till avloppsnätet och vidare, via en eller flera pumpstationer, till ett av våra avloppsreningsverk där det renas.

Kommunalt avlopp

I Kalix kommun finns 15 kommunala avloppsreningsverk som tar hand om och renar avloppsvatten från näringsämnen och andra föroreningar.
Reningsverk finns i Kalix, Båtskärsnäs, Börjelsbyn, Hästholmen, Lappbäcken, Morjärv, Nyborg, Pålänge, Sangis, Siknäs, Storön, Sören, Töre, Vallen och Östanfjärden.
Cirka 80 procent av kommunens innevånare är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Enskilt avlopp

Hur kan ditt avloppsvatten påverka hälsan och miljön?
I hushållens avloppsvatten finns bakterier samt kväve och fosfor. Kväve och fosfor är näringsämnen för växter och de återfinns också i gödningsmedel för grödor. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt kan dessa näringsämnen hamna i sjöar och vattendrag vilket orsakar övergödning.

Bakterierna i avloppsvattnet kan orsaka magsjukdomar om de kommer i kontakt med livsmedel såsom dricksvatten. Även läckage till sjöar och vattendrag kan sprida dessa bakterier och orsaka smitta vid till exempelvis bad och lek. Avloppsvatten som släpps ut orenat kan också skapa dålig lukt samt förorena grundvattnet.

Bestämmelser kring små avlopp

Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på så att hälso- eller miljöproblem inte uppkommer. Det ställs krav på längre gående rening än slamavskiljning när det gäller avloppsvatten från vattentoalett. Tillstånds- och anmälningsplikt för små avlopp regleras i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

I allmänna råden från Havs- och vattenmyndigheten (HVMFS  2016:17) läggs tyngdpunkten på anläggningarnas funktion istället för som tidigare deras konstruktion. Enligt råden är det Samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande i respektive kommun som ska bedöma vilka reningskrav som ska ställas i olika områden inom kommunen. Utgångspunkten är att reningsbehovet kan variera i olika delar av kommunen, både utifrån hälsoskydds- och miljöskyddsaspekter.

Från den 1 juli 2013 ska avloppsprodukter vara CE-märkta och försedda med en prestandadeklaration för att få säljas. Krav ställs också på att anläggningsarbetet ska utföras av sakkunnig person.

 

Länk till mer information om ditt avlopp är grönt, gult eller rött

Avloppsguiden.se har en marknadsöversikt på produkter för avloppsrening

För mer information och blanketter, se nedan

Tillstånd/anmälan

Vid anläggning av en ny eller en väsentlig ändring av en befintlig avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd/anmälan enligt miljöbalken göras skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, blanketter se nedan. Glöm inte att bifoga en situationsplan. Tänk på att bygg- och miljöavdelningen tidvis har många ansökningar, så var ute i god tid. Handläggningstiden för en komplett ansökan är cirka 4 veckor. Samhällsbyggnadsförvaltningens informations material "Planera för avlopp" ger bra information.

Entreprenörer som kan hjälpa dig med utformning och dimensionering av ditt avlopp kan du hitta på gula sidorna och på avloppsguidens hemsida. Mer information om avlopp finns att läsa på avloppsguiden.

Har du frågor kring ditt enskilda avlopp, ska installera ny toalett eller åtgärda ditt gamla avlopp, kontaktar du bygg- och miljöavdelningen, tele 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se