Skip to content
Sök

Miljötillsyn inom lantbruk

Lantbrukens miljöpåverkan sker bland annat genom hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel.

Lantbrukets miljöpåverkan av vattenområde sker framförallt via läckage av fosfor och kväve. Fosforläckaget kan innebära att vattendrag växer igen medan kväveläckaget påverkar framförallt algtillväxten i havet. Förorening av bakterier till grundvatten kan också ske.

När tillstånd eller en anmälan av lantbruksverksamhet krävs

För företag som driver verksamhet med lantbrukets djur krävs i vissa fall att dessa anmäls till kommunen, blankett se nedan, eller att man ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen. 

Gödselhantering

Felaktigt hanterad gödsel kan leda till igenväxt av sjöar och otjänliga grundvattentäkter. Spridning av gödsel bör inte ske på tjälad eller snötäckt mark. Vid spridning av stallgödsel ska hänsyn till närboende tas. Det är viktigt att man håller avstånd till diken, vattendrag och enskilda vattentäkter. 

För mer information kontakta

Bygg- och miljöavdelningen, telefon 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se