Skip to content
Sök

Fastighetsnära insamling

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga beslut att fatta.

Förordningsförändringen innebär i korthet att kommunerna på mycket kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som ligger i samma fastigheter som hushåll), tillsammans med mat- och restavfall.

Sedan 1995 har Sverige haft ett producentansvar på förpackningar, du som invånare har lämnat dina förpackningar på producenternas återvinningsstationer runt om i kommunen och i Sverige. Ansvaret för denna insamling övergår 1 januari 2024 till kommunerna. Producenterna ersätter kommunerna för denna insamling och återvinner förpackningarna.

Vad gäller för Kalix kommun?

Det är ett omfattande arbete som nu påbörjas då det ska byggas upp en ny infrastruktur för insamling.

De viktigaste datumen nu för alla kommuner i Sverige:

  • 30 september 2023 -  kommunerna ska lämna uppgifter till naturvårdsverket.
  • 1 januari 2024 - Sveriges kommuner tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll genom återvinningsstationerna och fastighetsnära insamling.
  • 1 januari 2026 - kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populara platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027 - Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Komunen ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar?

Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinningen till år 2030.

Ett kommunalt insamlingsansvar gör det möjligt att samordna insamlingen av förpackningar med insamlingen av mat- och restavfall samt returpapper. Det innebär en möjlighet att effektivisera avfallshanteringen. Det blir också ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen. Att också inkludera samlokaliserade verksamheter skapar samordningsvinster.

Fastighetsnära insamling gör det lätt att göra rätt; erfarenheten visar att mer förpackningar kommer att lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Viktiga beslut och planer

Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte beslutat vilket insamlingssystem som ska användas. Mer information kommer att läggas ut så fort beslut fattas.

Information till hushåll

Senast 1 januari 2027 kommer du som bor Kalix erbjudas ett system för insamling av förpackningsavfall (FNI) vid din fastighet eller på annan anvisad plats.

Det betyder att du i de flesta fall kommer att kunna källsortera direkt på din fastighet, i stället för att ta ditt källsorterade förpackningsavfall till återvinningsstationerna.

Återvinningsstationerna

Redan 1 januari 2024 tar Kalix kommun över ansvaret för förpackningsinsamlingen vid återvinningsstationerna. År 2024–2027 är det hit du ska ta ditt sorterade förpackningsavfall. Kalix kommun ser över skötsel, hämtningsintervall och andra servicerelaterade åtgärder för att övertagandet ska gå så smidigt som möjligt. När FNI är infört kommer återvinningsstationerna att omvandlas lättillgängliga insamlingsplatser (LIP). Där kommer du kunna lämna skrymmande förpackningar av plast, kartong och papper som inte får plats i kärlen på din fastighet. Du kommer troligtvis inte märka någon skillnad vid stationerna förutom att antalet containrar blir färre. Karta över stationerna?

Kostnader

Alla som tillverkar förpackningsmaterial omfattas av ett producentansvar, som innebär att tillverkaren även bekostar insamling och återvinning av förpackningsavfallet. När kommunerna tar över ansvaret kommer Kalix kommun att få ersättning av producenterna. Ersättningsbeloppet beror på hur mycket hanterat avfall kommunen rapporterar in. Ju duktigare vi i Kalix kommun är på att sortera, desto högre ersättning får vi av producenterna. Oavsett hur bra avfallet sorteras, kommer avfallsinsamlingen alltid att innebära kostnader. Om ersättningen från producenterna är hög nog att täcka kostnaderna, är det dock mindre troligt att avfallstaxan behöver höjas.

Information till fastighetsägare

Från och med 1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av förpackningsavfall (metall, glas, papper och plast. Det innebär att det definieras som ett kommunalt avfall och ska hämtas av kommunen eller en entreprenör knuten till kommunen.

Vad innebär det här för dig?

Om du sedan tidigare har ordnat med insamling av förpackningsavfall i din fastighet behöver du säga upp avtalet med den entreprenör som hämtar avfallet (även om avtalet är bindande kan det sägas upp på grund av lagstiftningsförändring). Avtalet måste sägas upp till 1 januari 2024. Från och med den 1 januari 2024 ordnar Kalix kommun med hämtning. Mer information kring hämtningsintervall och transportör kommer längre fram.

Förändringar efter 2024 – börja planera redan nu

Mellan 2024 och 2027 ska FNI – ett system för fastighetsnära insamling – byggas ut för både flerbostadshus och enbostadshus. Har du ännu inte påbörjat insamling i ditt flerbostadshus måste du redan nu börja planera hur insamlingen ska gå till. Kalix kommun kommer att stå för insamlingskärl men du måste se till att kärlen kan stå väderskyddat och lättillgängligt. Om du inte kan ordna så att kärlen är lätta att komma åt måste någon dra ut dem till transportören eller placera dem lättillgängligt på hämtningsdagen. Framdragning av kärl ingår nämligen inte i servicen.

Fastighetsnära hämtning för hushåll i flerbostadshus innan 2027?

Fram till 2027 är det inte tvingande för kommuner att hämta förpackningsavfallet fastighetsnära. Om du vill erbjuda hushållen i din fastighet fastighetsnära insamling innan 2027 måste du därför anmäla det till oss på Kalix kommun så att vi kan lägga upp din fastighet i vårt verksamhetsregister.

Vill du inte påbörja fastighetsnära insamling innan 2027 hänvisar du dina hyresgäster till återvinningsstationerna runt om i kommunen.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att slänga förpackningsavfall i restavfallet.

Som hjälp i planeringsarbetet finns det en handbok för avfallsutrymmen som är framtagen av branschorganisationen Avfall Sverige. Handboken kan laddas ner via branschorganisationen Avfall Sveriges hemsida.

Boka informationsmöte

Inom kommunen pågår just nu ett intensivt planeringsarbete för fastighetsnära insamling. Vi inser att det kommer att uppstå en hel del frågor kring förändringen, och vi kommer göra vårt bästa för att besvara dessa. Vi vill också få in information från er fastighetsägare, för att hitta de bästa möjliga lösningarna för alla inblandade.

Förpackningsavfall från samlokaliserade verksamheter övergår också till kommunalt ansvar. Därför måste ni meddela om ni har någon verksamhet i era fastigheter. Enklast svarar du på detta via vår formulärsida. Där kan du också meddela om det finns intresse för ett informationsmöte.

Information till samlokaliserade verksamheter

Samlokaliserade verksamheter kan till exempel vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i fastigheten.

Den som har förpackningsavfall ska enligt avfallsförordningen från och med den 1 januari 2023 skilja förpackningsavfall från annat avfall. Följande fraktioner ska åtskiljas och sorteras för sig:

1. Papper och kartong
2. Plast
3. Metall
4. Färgat glas
5. Ofärgat glas
6. Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem
7. Trä och
8. Andra övriga materialslag

Kravet på utsortering gäller inte förpackningar som på grund av tidigare innehåll utgör ett farligt avfall. Det ska i stället sorteras och hanteras som farligt avfall.
Du som bedriver verksamhet i en fastighet med fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial, kan anmäla till kommunen att du vill ha hämtning av avfallet. En förutsättning är att verksamheten tillsammans med hushållen använder avfallskärl och anordningar för avfall på eller i anslutning till fastigheten. Verksamheten måste göra en aktiv anmälan till avdelningen för teknisk försörjning i Kalix kommun för att få kommunal insamling att förpackningsmaterialet. Kalix kommun kommer att informera när ni senast behöver göra en anmälan för att kunna få hämtning från 1 januari 2024. Hämtningsintervall och skyldigheter kommer att regleras genom avfallsföreskriften som håller på att revideras just nu. När den är klar kommer ytterligare information att läggas ut här.

Återvinningsstationerna

När FNI har införts, senast 2027, kommer återvinningsstationerna att omvandlas till lättillgängliga insamlingsplatser (LIP). Om du som har en samlokaliserad verksamhet väljer kommunal insamling får du från år 2027 nyttja kommunens lättillgängliga insamlingsplatser för insamling av skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast.

För verksamheter som inte är en samlokaliserad verksamhet finns mer information att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Information till entreprenörer

Från och med 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamling av förpackningsavfall (metall, glas, papper och plast). Eftersom det då kommer att definieras som kommunalt avfall, ska det hämtas av kommunen eller en entreprenör knuten till kommunen.

Hämtning från återvinningsstationerna

Kalix kommun kommer upphandla tjänsten att hämta förpackningsavfallet på återvinningsstationerna. Avfallet kommer att köras från ÅVS till en omlastningsstation där producentorganisationerna hämtar avfallet. Ännu vet Kalix kommun inte var denna omlastningsstation kommer upprättas.

Hämtning från flerbostadshus med befintlig FNI

I och med att ansvaret övergår till kommunen måste fastighetsägare säga upp avtal med de entreprenörer som hämtar förpackningsavfall. Kommunen kommer under övergångsperioden 2024–2027 att upprätta ett auktorisationssystem där entreprenörer som uppfyller vissa krav kan ansluta sig. Fastighetsägarna kan via auktoriseringssystemet sedan själva vilken entreprenör de vill anlita. Avfallet körs efter hämtning till omlastningsstationen som nämns ovan.

Hämtning från verksamheter

Det är bara samlokaliserade verksamheter med förpackningsavfall som har möjlighet att få kommunal hämtning av avfallet. Övriga verksamheter får själva lämna sitt avfall på kostnadsfria mottagningsplatser, ansluta sig till marknadsdrivna system för materialåtervinning eller ett marknadsdrivet system för återanvändning. Vill du läsa mer? 

Besök då naturvårdsverkets sidor om förpackningsmaterial från verksamheter.