Skip to content
Sök

Fastighetsnära insamling

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga beslut att fatta.

Förordningsförändringen innebär i korthet att kommunerna på mycket kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som ligger i samma fastigheter som hushåll), tillsammans med mat- och restavfall.

Sedan 1995 har Sverige haft ett producentansvar på förpackningar, du som invånare har lämnat dina förpackningar på producenternas återvinningsstationer runt om i kommunen och i Sverige. Ansvaret för denna insamling övergår 1 januari 2024 till kommunerna. Producenterna ersätter kommunerna för denna insamling och återvinner förpackningarna.

De viktigaste datumen nu för alla kommuner i Sverige:

 • 30 september 2023 -  kommunerna ska lämna uppgifter till naturvårdsverket.
 • 1 januari 2024 - Sveriges kommuner tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll genom återvinningsstationerna och fastighetsnära insamling.
 • 1 januari 2026 - kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
 • 1 januari 2027 - Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommunen ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar?

Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinningen till år 2030.

Ett kommunalt insamlingsansvar gör det möjligt att samordna insamlingen av förpackningar med insamlingen av mat- och restavfall samt returpapper. Det innebär en möjlighet att effektivisera avfallshanteringen. Det blir också ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen. Att också inkludera samlokaliserade verksamheter skapar samordningsvinster.

Fastighetsnära insamling gör det lätt att göra rätt; erfarenheten visar att mer förpackningar kommer att lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Viktiga beslut och planer

Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte beslutat vilket insamlingssystem som ska användas. Mer information kommer att läggas ut så fort beslut fattas.

Det betyder att du i de flesta fall kommer att kunna källsortera direkt på din fastighet, i stället för att ta ditt källsorterade förpackningsavfall till återvinningsstationerna.

Återvinningsstationerna

Redan 1 januari 2024 tar Kalix kommun över ansvaret för förpackningsinsamlingen vid återvinningsstationerna. År 2024–2027 är det hit du ska ta ditt sorterade förpackningsavfall. Kalix kommun ser över skötsel, hämtningsintervall och andra servicerelaterade åtgärder för att övertagandet ska gå så smidigt som möjligt. När FNI är infört kommer återvinningsstationerna att omvandlas lättillgängliga insamlingsplatser (LIP). Där kommer du kunna lämna skrymmande förpackningar av plast, kartong och papper som inte får plats i kärlen på din fastighet. Du kommer troligtvis inte märka någon skillnad vid stationerna förutom att antalet containrar blir färre. Vill du läsa mer om våra återvinningsstationer kan du göra det här.

Kostnader

Alla som tillverkar förpackningsmaterial omfattas av ett producentansvar, som innebär att tillverkaren även bekostar insamling och återvinning av förpackningsavfallet. När kommunerna tar över ansvaret kommer Kalix kommun att få ersättning av producenterna. Ersättningsbeloppet beror på hur mycket hanterat avfall kommunen rapporterar in. Ju duktigare vi i Kalix kommun är på att sortera, desto högre ersättning får vi av producenterna. Oavsett hur bra avfallet sorteras, kommer avfallsinsamlingen alltid att innebära kostnader. Om ersättningen från producenterna är hög nog att täcka kostnaderna, är det dock mindre troligt att avfallstaxan behöver höjas.

Vad innebär det här för dig?

Om du sedan tidigare har ordnat med insamling av förpackningsavfall i din fastighet kan du behöva se över avtalet med den entreprenör som hämtar avfallet (även om avtalet är bindande kan det behöva sägas upp på grund av lagstiftningsförändring). Avtalet måste sägas upp till 1 januari 2024. Från och med den 1 januari 2024 är det bara entreprenörer som är knutna till Kalix kommun som får hämta avfallet vid din fastighet. Kontrollera om den entreprenör du använder idag har anslutit sig.

Kommunen planerar att betala ut en ersättning till de fastighetsägare som har en fastighetsnära insamling av alla fraktioner. Som fastighetsnära räknas inte de befintliga återvinningsstationerna. För att få ta del av ersättningen måste du anmäla till samhällsbyggnadsnämnden att du har FNI. Det gör du lättast genom att använda e-tjänsten Anmälan om fastighetsnära insamling i flerbostadshus som du hittar under rubriken Bygga, bo och miljö.

Förändringar efter 2024 – börja planera redan nu

Mellan 2024 och 2027 ska FNI – fastighetsnära insamling – byggas ut för både flerbostadshus och enbostadshus. Har du ännu inte påbörjat insamling i ditt flerbostadshus måste du redan nu börja planera hur insamlingen ska gå till. Redan nästa år påbörjar Kalix kommun arbetet med FNI för flerbostadshus. Kalix kommun kommer att stå för insamlingskärl men du måste se till att kärlen kan stå väderskyddat och lättillgängligt. Om du inte kan ordna så att kärlen är lätta att komma åt måste någon dra ut dem till transportören eller placera dem lättillgängligt på hämtningsdagen. Framdragning av kärl ingår nämligen inte i servicen.

Fastighetsnära hämtning för hushåll i flerbostadshus innan 2027?

Fram till 2027 är det inte tvingande för kommuner att hämta förpackningsavfallet fastighetsnära men allteftersom systemet byggs ut är det obligatoriskt att ansluta sig. Tills dess att hämtningen är utbyggd hänvisar du dina hyresgäster till återvinningsstationerna runt om i kommunen.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att slänga förpackningsavfall i restavfallet.

Som hjälp i planeringsarbetet finns det en handbok för avfallsutrymmen som är framtagen av branschorganisationen Avfall Sverige. Handboken kan laddas ner via branschorganisationen Avfall Sveriges hemsida.

Mer information

Inom kommunen pågår just nu ett intensivt planeringsarbete för fastighetsnära insamling. Vi inser att det kommer att uppstå en hel del frågor kring förändringen, och vi kommer göra vårt bästa för att besvara dessa. Vi vill också få in information från er fastighetsägare, för att hitta de bästa möjliga lösningarna för alla inblandade.

Förpackningsavfall från samlokaliserade verksamheter övergår också till kommunalt ansvar. Därför måste ni meddela om ni har någon verksamhet i era fastigheter.  

För mer information, kontakta Sofia Palo, sofia.palo@kalix.se eller 0923-654 43

Auktoriserade entreprenörer i Kalix kommun

Listan har ingen inbördes ordning och utökas så fort en entreprenör har blivit auktoriserad.

 • Ragn-Sells Recycling AB
 • BDX Miljö AB
 • Stena Recycling AB

Sedan 1 januari 2023 är alla hushåll och verksamheter skyldiga att sortera ut förpackningsavfall. Den 1 jan 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av det sorterade avfallet från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Ansvaret har tidigare legat på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Samlokaliserad verksamhet - En verksamhet som ligger i samma fastighet, och som utnyttjar samma avfallsbehållare, som hushåll.

FNI – Fastighetsnära insamling

ÅVS – Återvinningsstation

ÅVC – Återvinningscentral (Finns på Kalix avfallsanläggning)

Förpackning - En förpackning är något som omsluter en produkt.

Vad innebär det här för din verksamhet?

Kommunen kommer att ha en skyldighet att hämta förpackningsavfall från hushåll. Du som har en samlokaliserad verksamhet har möjlighet att få kommunal hämtning men du behöver anmäla att du vill ha det. Se nedan under rubriken Anmälan om hämtning.

Vad ska sorteras ut?

Det är bara förpackningar som omfattas av hämtningsansvar.

Följande förpackningar ska sorteras ut:

 •  Plastförpackningar lämnas till FNI/ ÅVS
 • Pappersförpackningar lämnas till FNI/ ÅVS
 • Metallförpackningar lämnas till FNI/ ÅVS
 • Ofärgat glas lämnas till FNI/ ÅVS
 • Färgat glas lämnas till FNI/ ÅVS
 • Pantburkar lämnas till pantsystem
 • Träförpackningar lämnas till ÅVC
 • Textilförpackningar lämnas till ÅVC
 • Porslinförpackningar lämnas till ÅVC

Fastighetsnära hämtning för samlokaliserade verksamheter innan 2027

Fram till 2027 kommer den fastighetsnära insamlingen succesivt att byggas ut. Om din verksamhet ligger i en fastighet som inte ännu har infört fastighetsnära insamling, det vill säga att hämtning sker i anslutning till fastigheten, lämnar du ditt avfall i behållarna vid Återvinningsstationerna eller på Kalix återvinningscentral. Trä, porslin och textil ska alltid lämnas till ÅVC. Anmäl dig till personalen vid ÅVCn så de vet att du ska lämna avfallet kostnadsfritt.

Anmälan om hämtning

För att anmäla att du driver en samlokaliserad verksamhet och vill ha hämtning av förpackningsavfall kan du använda kommunens e-tjänst Anmälan om hämtning av avfall för samlokaliserad verksamhet. E-tjänsten hittar du HÄR.

För verksamheter som inte är en samlokaliserad verksamhet finns mer information att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Hämtning från återvinningsstationerna

Kalix kommun kommer upphandla tjänsten att hämta förpackningsavfallet på återvinningsstationerna. Avfallet kommer att köras från ÅVS till en omlastningsstation där producentorganisationerna hämtar avfallet. Ännu vet Kalix kommun inte var denna omlastningsstation kommer upprättas.

Hämtning från flerbostadshus med befintlig FNI

I och med att ansvaret övergår till kommunen måste fastighetsägare säga upp avtal med de entreprenörer som hämtar förpackningsavfall. Kommunen kommer under övergångsperioden 2024–2027 att upprätta ett auktorisationssystem där entreprenörer som uppfyller vissa krav kan ansluta sig. Fastighetsägarna kan via auktoriseringssystemet sedan själva bestämma vilken entreprenör de vill anlita. Avfallet körs efter hämtning till omlastningsstationen som nämns ovan.

Uppdatering 2023-12-07 - Nu finns det möjlighet för entreprenörer anmäla intresse för att ansluta sig till kommunens auktorisationssystem. De aktuella dokumenten hittar ni under rubriken "Auktorisation av entreprenörer".

Uppdatering 2024-01-05 - Aktuella entreprenörer finns listade under rubriken Information till fastighetsägare

Hämtning från verksamheter

Det är bara samlokaliserade verksamheter med förpackningsavfall som har möjlighet att få kommunal hämtning av avfallet. Övriga verksamheter får själva lämna sitt avfall på kostnadsfria mottagningsplatser, ansluta sig till marknadsdrivna system för materialåtervinning eller ett marknadsdrivet system för återanvändning. Näringslivets producentansvar (NPA) har fått i uppdrag att upprätta mottagningsplatser i varje kommun. Läs mer på NPAs hemsida hur det ska gå till och var du hittar närmsta mottagningsplats, här hittar du även kontaktuppgifter om du har några frågor.

Vill du läsa mer? 

Besök då naturvårdsverkets sidor om förpackningsmaterial från verksamheter.