Skip to content
Sök

Vindkraft

För att sätta upp vindkraftverk kan du behöva anmäla om miljöfarlig verksamhet till samhällsbyggnadsnämnden, söka tillstånd hos länsstyrelsen och/eller ansöka om bygglov.

När krävs anmälan?

För uppförande av ett ensamt vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter krävs ingen anmälan.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken till Samhällsbyggnadsnämnden krävs för uppförande av:
1. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. Ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Anmälningsblankett för miljöfarlig verksamhet , se nedan.

När krävs tillstånd?

För uppförande av vissa vindkraftverk gäller tillståndsplikt. Tillstånd för miljöfarlig verksamhet söks hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. För mer information kring tillståndspliktiga vindkraftverk, kontakta länsstyrelsen.

När krävs bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov hos kommunen när ett eller flera av de nedanstående påståendena stämmer in på det vindkraftverk du tänkt uppföra:

  • Vindkraftverket är högre än 20 meter över markytan
  • Vindkraftverket monteras fast på en byggnad
  • Vindkraftverket har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
  • Vindkraftverket placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken

Det spelar roll var vindkraftverk ska byggas

Beroende på om vindkraftverk ska byggas på mark som på ligger utanför eller inom detaljplanelagt område gäller olika regler. Om du känner dig osäker på hur planen ser ut för det område du tänkt bygga på kan du kontakta kommunens kundtjänst.

Utanför detaljplanelagt område bedöms anläggningens lämplighet utifrån översiktsplanens riktlinjer, plan- och bygglagen samt miljöbalken. En förutsättning för att ge bygglov är att det inte kräver detaljplaneläggning.

Inom detaljplanelagt område ska bygget stämma överens med detaljplanens bestämmelser och plan- och bygglagen. Liten avvikelse kan accepteras om de är förenliga med planens syfte.

Hur ansöker man om bygglov för vindkraftverk?

Du som sökande bör som första åtgärd kontakta kommunens byggnadsinspektör för ömsesidigt informationsutbyte om projektet, dess förutsättningar och kommunens vindkraftsplanering. Du kan ansöka om ett så kallat förhandsbesked om själva lokaliseringen. Den mer detaljerade utformningen och placeringen avgörs då i bygglovet. Ansökningar om förhandsbesked och bygglov prövas av Samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om bygglov lämnas in tillsammans med:

  • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000

Observera att om det område som du ska uppföra vindkraftverk på ligger inom detaljplanelagt område ska situationsplanen vara baserad på en nybyggnadskarta. När fler än ett vindkraftverk ska uppföras kan situationsplanen ersättas med en översiktskarta där vindkraftverken är koordinatsatta.

Vid frågor, kontakta bygg- och miljöavdelningen:

Tel: 0923-650 00 eller e-post: bygg-ochmiljo@kalix.se