Skip to content
Sök

Miljöövervakning

Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Teknisk försörjning utför årligen miljöövervakning i Kalix, Töre och Sangis älvar. Resultaten av miljöövervakningen presenteras i rapporter som delges tillsynsmyndigheten, avdelning Bygg & Miljö vid Kalix kommun.

Miljöövervakningen av Kalix älv sker inom ramen för Torne & Kalix älvars vattenvårdsförbunds verksamhet.

Aktuellt tillstånd i Sangis älv här, och för Töre älv Töre älv här. Vad som ska provtas finns beskrivet i kontrollprogrammet för Sangis och Töre älvar.

Utöver den ordinarie recipientprovtagningen i älvarna sker provtagning i olika projekt. För närvarande provtar vi Mjöträsket eftersom det är en vattenförekomst som i dagsläget inte uppnår god ekologisk status. Mer om statusen på Mjöträsket finns i VISS.

Karlsborgs hamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter även den provtagning som ska ske i området kring Karlsborgs hamn för att säkerställa att genomförd muddring inte påverkar vattenmiljön negativt långsiktigt. Ett kontrollprogram för provtagningen finns för 2014-2015, och en översikt över några av resultaten ses  nedan. För fullständiga resultat kontaktas avdelningen Teknisk försörjning.

Provtagningspunkterna 1 och 2 är innanför invallningen medan punkt 3 och fyra ligger utanför. Provpunkt 5 ligger i sundet in till Vånafjärden. Ju längre ifrån invallningen, desto ljusare färg på resultatkurvan. Resultaten från all provtagning kommer att utvärderas i slutet av 2015 och redovisas till Länsstyrelsen som bedömer om eventuell fortsatt provtagning.

Turbiditeten (grumligheten) innanför invallningen uppvisar stora variationer över tiden med högre värden vid vinterprovtagning, detsamma gäller för mängden suspenderade ämnen som visar mängden partiklar i vattnet. Däremot är uppmätta värden i övriga punkter liten och halterna låga. 

Graf som visar TurbiditetGraf som visar mängden suspenderade ämnen

Uppmätt konduktivitet varierar i alla provpunkter och är betydligt högre innanför invallningen än utanför. Syrehalten är generellt hög utom vid vinterprovtagningen innanför invallningen, vilket är normalt beroende på isbildning.

Graf som visar konduktivitet.Graf som visar syrehalt

Metallhalterna som redovisas nedan uppvisar olika variationsmönster och halter i provpunkterna och över tiden. Generellt rör det sig om låga halter men det är tydligt att det är högre halter innanför invallningen i de flesta fallen.

Graf som visar järnhalt.Graf som visar Kopparhalt.Graf som visar kromhalthalt.Graf som visar nickelhalt.

Graf som visar arsenikhalt.Graf som visar blyhalt.Graf som visar strontiumhalt.