Skip to content
Sök

Cistern

Information angående cisterner för eldnings-, diesel- och spillolja i storleken 1 - 10 kubikmeter.

Innan cisternen installeras

Innan installation ska en anmälan göras till Samhällsbyggnadsnämnden, se nedan för blankett. Detta gäller cisterner utomhus som är 1-10 kubikmeter och cisterner nedgrävda i mark som är större än 1 kubikmeter. Om en cistern byts ut mot en annan ska detta också anmälas

Efter installationen

I samband med installationen ska en besiktning göras. Därefter ska regelbundna kontroller göras. Alla kontroller ska utföras av godkända företag. En cistern som inte är rengjord är "i bruk" och ska kontrolleras. Efter kontrollen får du en kontrollrapport från företaget. Kontrollrapporten ska sparas och kunna visas upp på begäran av Samhällsbyggnadsnämnden.

Cistern som inte används

En cistern som inte används ska tömmas och rengöras. Kontrollera att den inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas. Anmälan om att cistern har tagits ur bruk ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden, se nedan för blankett. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (till exempel sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring. Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall.

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden är det anmälningskrav för all förvaring som överstiger 250 liter, gäller även andra behållare än cisterner. Anmälningsplikten gäller också om man byter ut en befintlig cistern.

Sekundärt skydd

Inom vattenskyddsområden gäller ett generellt krav på sekundärt skydd (invallning) för nya cisterner eller lösa behållare med sammanlagd lagrad volym större än 250 liter. Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av den lagrade vätskevolymen – dock minst den största behållarens volym. Skyddet ska vara tätt och hållbart och utformat så att kontroll är möjlig. Skyddet ska kontrolleras med samma intervall som cisternen och rörledningarna. Sekundära skydd för cisterner ovan mark ska även vara tillverkningskontrollerade.

Om skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet innehåller strängare krav gäller dessa. Det kan till exempel vara helt förbjudet eller tillståndspliktigt att hantera petroleumprodukter inom vattenskyddsområdet.

Andra krav som kan gälla från hantering av 100 liter och uppåt

Utöver miljöskyddskraven kan det finnas andra krav - exempelvis för brandfarlig vara. Brandfarliga vätskor är bland annat bensin, eldningsolja, fotogen, etanol, spillolja, diesel, färger och T-sprit. När förvaring sker inomhus ska anmälan göras redan vid 100 liter. Samhällsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten är tillståndsgivande myndighet i Kalix kommun gällande brandfarlig vara.

Besiktning

Kraven på besiktning gäller alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, vare sig de är nergrävda i mark, står inomhus i en källare eller är uppställda utomhus. Cisternen märks med år för senaste besiktningen och kontrollintervall. Det är enbart av SWEDAC ackrediterade företag som får utföra de olika typer av kontroll som gäller för cisterner. För att få information om hur en besiktning går till och hur mycket det kostar att besikta en cisterner kan man kontakta SWEDAC på 033 -17 77 00 eller leta sig fram på SWEDACs hemsida. Man kan också söka på Gula sidorna under bland annat oljesanering och tankrengöring.

Efter besiktningskontrollen får du en kontrollrapport. Rapporten ska sparas och kunna visas upp på begäran av Samhällsbyggnadsnämnden. Tidigare fanns krav att kontrollrapporten skulle skickas in till Samhällsbyggnadsnämnden, detta krav togs bort 1 juli 2009.

"K-cisterner" och "skyddade S-cisterner" har god korrosionsbeständighet, till skillnad mot "S-cisterner". Sekundärskydd kan vara till exempel invallning eller dubbelmantling.

Mer om cisterner finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information kontakta