Skip to content
Sök

Vatten och avlopp

Avdelningen för teknisk försörjning ansvarar för all verksamhet som rör kommunala vatten- och avloppsfrågor.

Kalix kommun har beslutat om regler som ska gälla för brukandet av det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finns länkar till denna information.

Kalix kommuns BVA - Allmänna bestämmelser för brukandet av vatten- och avloppsnätet. 
Fastställdes av Kommunfullmäktige 2009.

Årsrapport 2023 

 

Frågor

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta avdelningen för Teknisk försörjning. För frågor som rör anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp kontaktas utredningsingenjör Helena Olsson.

Frågor om fettavskiljare

Frågor om oljeavskiljare

Gränsvärden

Tillåtna utsläpp till kommunalt avlopp från industriell verksamhet

För utsläpp från industriell verksamhet hänvisas till svenskt Vatten publikation P 95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Där anges högsta tillåtna föroreningshalter för utsläpp till kommunens avloppsledningar, här ser du ett utdrag.

ÄmneGränsvärde mg/l (alternativt g/m3)
Bly, Pb 0,05
Kadmium, Cd
Bör inte förekomma a
Koppar, Cu 0,2
Krom total, Cr (III) 0,05
Kvicksilver, Hg
Bör inte förekomma a
Nickel, Ni 0,05
Zink, Zn 0,2
Silver, Ag 0,05
Opolära alifatiska kolväten (Mineralolja, oljeindex)
50 b
Fett
50 c

Ammonium, NH4+

60
Magnesium, Mg 300

Sulfat, SO42-

400
pH 6,5–10

a Förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten. Ska inte förekomma i industriellt
processavloppsvatten som släpps till avloppsnätet, men kan tillåtas vara samma halt som i aktuellt
dricksvatten.
b Se vidare ”Oljeavskiljare utökad info 2010” från Kalix kommun.
c Se vidare ”Fettavskiljare utökad info 2010” från Kalix kommun.

Studiebesök

Vill du komma på studiebesök och se vad som händer på våra anläggningar?