Skip to content
Sök

Riskklassning och avgifter

För att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på fullt ut avgiftsfinansierad och riskbaserad offentlig kontroll har Livsmedelsverket utvecklat en modell för att klassa livsmedelsanläggningar.

Klassningen styr vilken kontrolltid anläggningen ska ha och därmed även avgiftens storlek. Även kontrollbehov utifrån faktorer som inte är direkt riskrelaterade - de som medför en informationsrelaterad kontroll - ingår.

Modellen för klassning består av tre delar, en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Riskmodulen ligger till grund för placering i riskklass, informationsmodulen reglerar ett kontrolltidstillägg och erfarenhetsmodulen placerar en anläggning i erfarenhetsklass. Den sammantagna klassningen resulterar därefter i att man fastställer kontrolltiden.

Avgifter

Avgifterna för planerad kontroll är knutna till en riskklassificeringsmodell. Den tar hänsyn till:

  • Hur stora risker det är med hanteringen
  • Hur stor omfattning verksamheten har
  • Om verksamheten riktar in sig på känsliga grupper
  • Erfarenhet, det vill säga hur företagaren sköter verksamheten spelar roll. Om företagaren sköter sin verksamhet exemplariskt och att egenkontrollen fungerar behövs mindre kontroll. Detta medför i sin tur lägre avgift.

Avgifter för registrering samt för extra kontroller tas också ut.

Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som handläggaren på avdelningen har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, kontroller, rapporter, beredning och beslut.

Kalix kommuns livsmedelstaxa finns i författningssamlingen, under rubriken "Avgifter och taxor".

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om avgifter för egenkontroll.