Skip to content
Sök

Värmepump

Berg-, jord-, vatten- och luftvärmepumpar medverkar till en minskad energiförbrukning, en lägre uppvärmningskostnad. Men värmepumpar påverkar även sin omgivning. Därför är det viktigt att hitta en bra placering för anläggningen.

Anmälan

Innan du installerar en värmepump som tar energi ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning. 

Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Men tänk på placeringen så att inte grannarna störs av buller.

Anmälan ska göras i god tid (6 veckor) innan arbetet/installationen påbörjas. I vissa fall kan en del försiktighetsmått eller skyddsåtgärder behöva vidtas för att undvika störningar för människor och miljö. 

Gå till e-tjänsten Värmepump - anmälan och tillstånd för installation av värmepump

Om du inte kan göra ansökan via e-tjänst utan behöver en pappersblankett, kontakta bygg-ochmiljo@kalix.se

Din anmälan är viktig då en felaktigt placerad eller utförd anläggning kan drabbas av nyttjandeförbud.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningens informationsmaterial Installation av värmepumpsanläggning i Kalix kommun, är viktig information att ta del av, se nedan. 

Mer information om värmepumpar finns på SGU, Svenskt vatten och energimyndighetens hemsidor.

Placering av värmepumpsanläggningen

Ta hänsyn till grannar, så de inte störs av buller. Kontrollera också om det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen/kollektorn i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål bör vara minst 20 meter för full effekt.

Avvakta beslut

Du får inte börja med installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan. 

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen:
Tel: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se