Skip to content
Sök

Brandskydd och sotning

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Numera är sotningsverksamheten uppdelad i två separata uppdrag - sotning respektive brandskyddskontroll.

Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Det finns möjlighet för den enskilde att ansöka om att utföra rengöring (sotning) av egen eldningsanordning. Ansökan ska göras hos Räddningstjänsten. Information och blankett för detta hittar du nedan.

Brandskydd

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

Ansvar för brandskydd

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden (det vill säga fastighetsägaren) och på dem som vistas i byggnaden (exempelvis hyresgästerna). Lagen om Skydd mot Olyckor uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt. Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas av ägaren. Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal.

Sotare i Kalix kommun

Det är Sotarn i Piteå AB som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs i Kalix kommun.

Telefon: 0911-230 650
Måndag–torsdag klockan 08.00–11.00 samt 13.00–15.00
Fredagar klockan 08.00–11.00
Telefonnumret går till växeln och då många ofta ringer samtidigt kan telefonkö uppstå.
E-post: info@sotningen.se
Hemsidawww.sotningen.se