Skip to content
Sök

Köldmedier

Köldmedier finns i kylar, frysar, klimatanläggningar/ luftkonditioneringsapparater och värmepumpar.

Köldmedierna påverkar klimatet och ozonskiktet så därför gäller speciella regler för hantering av köldmedierna. Förordning (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet och EU-parlamentets och -rådets förordning (517/2014) om fluorerade växthusgaser.

Anmälan

Vid nyinstallation och/eller konvertering av aggregat innehållande tio kilogram köldmedium eller mer krävs information till Samhällsbyggnadsnämnden. Informationen ska lämnas in i god tid före installation/konvertering. Tänk på att du alltid ska välja det köldmediealternativ som har lägsta möjliga negativa effekt på ozonskiktet.

Läckagekontroll

Läckagekontrollen ska utföras enligt nedanstående intervall och ska utföras av en godkänd (ackrediterad) kylentreprenör, se SWEDAC hemsida.

Aggregat med mindre än tre kilogram köldmedium

Läckagekontroll behöver ej göras.

Aggregat med 3-30 kilogram köldmedium

Läckagekontroll minst var tolfte månad, det får gå högst tolv månader mellan läckagekontrollstillfällena.

Aggregat med 30-300 kilogram köldmedium

Läckagekontroll minst var sjätte månad, det får gå högst sex månader mellan läckagekontrollstillfällena.

Aggregat med mer än 300 kilogram köldmedium

Läckagekontroll minst var tredje månad, det får gå högst tre månader mellan läckagekontrollstillfällena.

Efter att ett läckage har åtgärdats, ska kontroll ske inom en månad för att se att läckaget verkligen stoppats. För aggregat som innehåller mer än 300 kilogram köldmedium ska ett läckagesystem installeras. Systemen ska kontrolleras minst var tolfte månad.

Rapporteringskrav

Läckagekontroll av aggregat om du har 3-10 kilogram köldmedium totalt:
Det finns inget krav på rapportering till Samhällsbyggnadsnämnden

Läckagekontroll av aggregat om du har tio kilogram eller mer köldmedium totalt:
Krav på rapport till miljönämnden varje år senast 31 mars

Installation av ett aggregat med mer än tio kilogram köldmedium:
Krav på information till Samhällsbyggnadsnämnden innan installation samt rapportering påföljande år senast 31 mars

Skrotning av aggregat Krav på rapportering till Samhällsbyggnadsnämnden påföljande år senast 31 mars

Aggregat med mindre mängd än tre kilogram köldmedium ska inte läckagekontrolleras eller räknas med.

Journalföring

För varje aggregat ska ägaren föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier och så vidare. Det ska framgå av journalen vem som genomfört åtgärderna. Journalen ska förvaras tillgängliga vid maskinen.

Ansvaret för rapportering och läckagekontroll är operatören (verksamhetsutövaren)
Tidigare var det ägaren till köldmedieaggregaten som var ansvarig för att rapportering till Samhällsbyggnadsnämnden och läckagekontroll skulle ske men i och med den nya lagstiftningen, så är det numera operatören (verksamhetsutövaren), den som använder anläggningen som är den som är ansvarig. Alltså, till exempel om du driver en restaurang där kyl- och frysrum ingår i hyresavgiften så är det ändå du som operatör (verksamhetsutövare) som är ansvarig.

Skrotning

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett behörigt kylföretag. Kopia av det skrotningsintyg som kylföretaget utfärdar ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Miljösanktionsavgifter

I Miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser.

De sanktionsavgifter som kan drabba ägare/verksamhetsutövare till kyl- och värmepumpanläggningar är:

  • Om inte information om installation lämnats in till Samhällsbyggnadsnämnden är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
  • Om rapporteringen av läckagekontroll inte kommer in senast den 31 mars varje år är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor..
  • Om kontrollintervallen inte följs är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
  • Om man inte har installerat system för upptäckt av läckage för aggregat med mer än 300 kg köldmedium är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.
  • Om man inte upprättat och fört register är miljösanktionsavgiften 2000 kronor.

Mer om köldmedier finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information kontakta

Bygg- och miljöavdelningen

Tel 0923-650 00 eller e-post: bygg-ochmiljo@kalix.se