Skip to content
Sök

VA-plan

En strategisk VA-plan upprättas i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar VA-försörjning för hela kommunen, avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-planen ger en heltäckande bild över VA-frågorna och underlättar därmed det dagliga VA-arbetet avseende planering, prioritering och budgetering.

VA-planeringens olika delar

VA-översikt

Första steget är att ta fram VA-översikt. VA-översikten ger en nulägesbild och belyser behov av planering och åtgärder för kommunens vatten- och avloppssituation. 

VA-policy

Med utgångspunkt från VA-översikten tas en VA-policy fram som innehåller strategiska ställningstaganden kopplade till VA-verksamheten. VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA- planen och med översiktsplanen som helhet.

VA-plan

Utifrån VA-översikt och VA-policy har VA-planen tagits fram. I VA-planen redovisas ställningstaganden avseende vilka VA-lösningar som ska tillämpas i kommunens olika delar. VA-planen är ett styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. 

Genomförande

Den sista delen i VA-planeringen är själva genomförandet som ska ske genom att de enskilda åtgärderna införlivas i kommunens löpande budgetprocess. Nödvändiga resurser behöver avsättas för att de åtgärder och den myndighetsutövning som är en förutsättning för genomförandet. Under varje mandatperiod ska en uppföljning av VA-planen göras.

 

I vattenmyndighetens åtgärdsprogram specificeras, genom åtgärd 7, att kommuner ska utveckla VA-planer för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. Genom att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten nås målsättningen i EU:s vattendirektiv om god status i kommunens naturliga vatten. VA-planen syftar därmed även till att nå målsättningen i EU:s vattendirektiv. LOVA är medfinansiär till genomförandet av detta projekt och LOVA-medel har sökts hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.