Skip to content
Sök

Mark

Kalix kommun förvaltar cirka 1500 hektar mark. Delar av marken är detaljplanerad för boende, industri och handel. Övrig mark ingår i kommunens markreserv för framtida behov för utveckling av samhället.

Tomter

Lediga egnahems- och fritidstomter presenteras i tomtkatalogen. Kommunen har ingen tomtkö för de tomter som redovisas i tomtkatalogen, däremot har man möjlighet att intresseanmäla sig för framtida byggnationer inom centralorten.

Ledig industrimark finns i Töre, Båtskärsnäs och i Kalix centralort. Vid intresse kontakta Mark- och skogsförvaltare.

Prislista egnahems- och fritidstomter finns här

Anvisningar för handläggning av tomtkön samt för försäljning av kommunal tomtmark

Markupplåtelser

Det finns olika typer av markupplåtelser som kommunen kan teckna.

Nyttjanderätt: Enkla nyttjanderättsavtal för trädgårdsland, bete, föreningsaktiviteter och liknande kan erbjudas.

Arrende: En annan form av nyttjanderätt är arrende. Ett arrendeavtal skrivs för mer långsiktiga upplåtelser. Det finns olika typer av arrende;

  • Lägenhetsarrende : Kan exempelvis upplåtas för upplags- eller uppställningsplatser. Ett villkor är att markområdet inte får bebyggas.
  • Anläggningsarrende : Markområde kan upplåtas för förvärvsverksamhet och får bebyggas.
  • Bostadsarrende : Ett exempel på bostadsarrende är upplåtelse för uppförande av fritidshus.
  • Jordbruksarrende : Tecknas för upplåtelse av mark för jordbruksverksamhet. Arrendeavgiften är momspliktig.

Servitut/Ledningsrätt

Kommunen kan upplåta mark med servitut, till exempel för ledningar och vägar. Den formen av avtal ska oftast gälla beständigt och får inskrivas hos Inskrivningsmyndigheten eller ligga till grund för lantmäteriförrättning så att rättigheten/skyldigheten alltid följer med fastigheten.

Antagna riktlinjer och anvisningar som berör mark

Riktlinjer för förvaltning av Kalix kommuns markinnehav

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisning och markanvisningsavtal

Anvisningar för handläggning vid olovliga anläggningar och nedskräpning 

Kontaktperson

Bild av Elina Brämsgården

Elina Brämsgården

Mark- och skogsförvaltare

Telefon: 0923-650 63
Mobil: 072-512 78 90