Kalix kommun förvaltar cirka 1500 hektar mark. Delar av marken är detaljplanerad för boende, industri och handel. Övrig mark ingår i kommunens markreserv för framtida behov för utveckling av samhället.

Tomter

Kommunen har för närvarande 110 lediga tomter till försäljning uppdelat på 100 egnahemstomter och 10 fritidstomter. Kommunen har ingen tomtkö för de tomter som redovisas i tomtkatalogen, däremot har man möjlighet att intresseanmäla sig för framtida byggnationer inom centralorten.

Ledig industrimark finns i Töre, Båtskärsnäs och i Kalix centralort. Vid intresse kontakta Mark- och skogsförvaltare.

Lediga egnahems- och fritidstomter presenteras i tomtkatalogen.

Prislista egnahems- och fritidstomter

Anvisningar för handläggning av tomtkön samt för försäljning av kommunal tomtmark

Markupplåtelser

Det finns olika typer av markupplåtelser som kommunen kan teckna.

Nyttjanderätt: Enkla nyttjanderättsavtal för trädgårdsland, bete, föreningsaktiviteter och liknande kan erbjudas.

Arrende: En annan form av nyttjanderätt är arrende. Ett arrendeavtal skrivs för mer långsiktiga upplåtelser. Det finns olika typer av arrende;

  • Lägenhetsarrende : Kan exempelvis upplåtas för upplags- eller uppställningsplatser. Ett villkor är att markområdet inte får bebyggas.
  • Anläggningsarrende : Markområde kan upplåtas för förvärvsverksamhet och får bebyggas.
  • Bostadsarrende : Ett exempel på bostadsarrende är upplåtelse för uppförande av fritidshus.
  • Jordbruksarrende : Tecknas för upplåtelse av mark för jordbruksverksamhet. Arrendeavgiften är momspliktig.

Servitut/Ledningsrätt

Kommunen kan upplåta mark med servitut, till exempel för ledningar och vägar. Den formen av avtal ska oftast gälla beständigt och får inskrivas hos Inskrivningsmyndigheten eller ligga till grund för lantmäteriförrättning så att rättigheten/skyldigheten alltid följer med fastigheten.

Antagna riktlinjer och anvisningar som berör mark

Riktlinjer för förvaltning av Kalix kommuns markinnehav

Anvisningar för handläggning vid olovliga anläggningar och nedskräpning