Skip to content
Sök

Buller

Icke önskvärt ljud brukar vi kalla buller. I miljöbalken anges att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller.

Bygg- och miljöavdelningen är den lokala myndighet som i första hand ser till att lagar och regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs. Vid nyetablering av industrier, restauranger och liknande upplyses verksamheten om vilka riktvärden för buller som gäller. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan tvingas vidta åtgärder om det finns risk att hälso- eller miljöproblem uppstår.

Om du störs av buller i bostaden, vänd dig i första hand till din fastighetsägare och informera om störningen. I det fall störningen kvarstår kan bygg- och miljöavdelningen med stöd av Miljöbalken ställa krav på den som ger upphov till störningen att vidta mätningar och eventuella åtgärder.

Mer att läsa om buller och höga ljudnivåer finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen:
Tel: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se