Planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering. Kommunerna har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen.

Översiktsplaner och detaljplaner reglerar bland annat markanvändningen för bebyggelse, gator och parker och beskriver kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Planeringen angår alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner. Plan- och bygglagen lägger därför stor vikt vid att planprocessen ska vara öppen och demokratisk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vad säger lagen?

Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen. Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.

Kontaktperson vid Kalix kommun