Sök

Kommunens planarbete

Planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering. Kommunerna har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen.

Översiktsplaner och detaljplaner reglerar bland annat markanvändningen för bebyggelse, gator och parker och beskriver kommunens intentioner för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Planeringen angår alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner. Plan- och bygglagen lägger därför stor vikt vid att planprocessen ska vara öppen och demokratisk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vad säger lagen?

Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen. Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.

Kontaktpersoner vid Kalix kommun

Bild av Anders Öqvist

Anders Öqvist

Planingenjör

Anders är chef för kommunens planavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 33
Mobil: 070-646 90 33
Bild av Sandra Nilsson

Sandra Nilsson

Samhällsplanerare

Telefon: 0923-65056
Bild av Aron Karlsson Roos

Aron Karlsson Roos

Samhällsplanerare

Telefon: 076-134 57 89