Skip to content
Sök

Avfall och återvinning

Genom att lämna dina sopor på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen och bidrar till att det som är värdefullt återvinns. Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller.

På de här sidorna hittar du bland annat information om återvinningscentraler och öppettider, miljöstationer, taxor, avgifter och mycket mer.

Sopsortera rätt!

En kortfilm om sopsortering framtagen av elever på Kalix Folkhögskola på uppdrag av Kalix kommun och BDX. Produktionsår: 2017.

Hämtningsschema

  • Kalix avfallsanläggning består av två delar, avfallsdeponin och återvinningscentralen. Det är gratis för hushållen att lämna avfal ...

  • Allt avfall ska sorteras. Bäst är förstås om du inte behöver slänga saker, utan kan ge dem ett nytt liv genom återanvändning.

  • För att komma i kontakt med oss vänder du dig lättast till vår kundtjänst för VA, avfall och renhållning. Här kan du till exempel ...

  • Nedan får du information om när du får dina sopkärl tömda och övergripande information hur du ska göra för att beställa hämtning. ...

  • Renhållningsordningen består av avfallsplan och lokala föreskrifter för behandling av avfall. Här kan du ta del av det beslutade d ...

  • Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som ...

  • Verksamheter, såsom bland annat företag och föreningar, ansvarar för att avfall som uppkommer i verksamheten tas om hand på ett mi ...

  • I Kalix kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en tömningsavgift och en rörlig behand ...

  • Besökare med lätta lastbilar upp till 3,5 ton – som är registrerade på ett organisationsnummer eller personnummer med enskild firm ...