Skip to content
Sök

Starta eller ta över livsmedelsföretag

Alla företag som på något sätt hanterar livsmedel inkluderas i livsmedelslagstiftningen. Alla livsmedelsföretag ska uppfylla lagkraven till exempel egenkontroll, utrustning, lokaler, märkning och presentation.

Registrering

Om du planerar att starta en livsmedelverksamhet bör du kontrollera i förväg vilka krav som gäller och i god tid registrera din verksamhet, blankett för registrering samt mer information om regler för livsmedelslokaler, se nedan.

Om du har egen brunn, så kallat enskilt vatten, och har ett livsmedelsföretag, kan du behöva registrera ditt vattenverk, registrerings blankett finns nedan. Ansvarig för vattenverket måste provta vattnet enligt lagstiftningens krav. Mer om enskilt vatten finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.

Anmälan om registrering lämnar du till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2 veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. 

Kunskap och god hygien är viktiga förutsättningar för en bra verksamhet och säkra livsmedel. Andra krav kan gälla för verksamheten till exempel bygglov och krav på fettavskiljare

Registreringsprocessen

Kontakta kontrollmyndigheten
Om anläggningen är mobil ska du kontakta den kommun där du huvudsakligen har din verksamhet.

  1. Du lämnar in en skriftlig anmälan - blankett återfinns här
  2. Anmälan omfattar uppgifter om ditt företag. Det ska finnas ett system för egenkontroll men du behöver inte lämna med någon beskrivning.
  3. Kontrollmyndigheten granskar inlämnat material
  4. Kontrollmyndigheten bekräftar registreringen
  5. Verksamheten riskklassas, ligger som grund för livsmedelsavgiften

Livsmedelsföretagarens skyldigheter

Säkerhet
Företagen ska inte släppa ut osäkra livsmedel eller foder på marknaden 

Ansvar
Företagen ansvarar för säkerheten hos de livsmedel och foder som de tillverkar, transporter, lagrar eller säljer

Spårbarhet
Företagen ska snabbt kunna identifiera en leverantör eller varumottagare

Öppenhet
Företagen ska omedelbart informera behöriga myndigheter om de har anledning att misstänka att ett livsmedel eller foder inte är säkert

Nödsituationer
Företagen ska omedelbart dra tillbaka livsmedel och foder från marknaden om de har anledning att misstänka att produkterna inte är säkra

Förebyggande
Företagen ska kartlägga och regelbundet se över kritiska punkter i sina processer och se till att kontroller görs vid dessa punkter

Samarbete
Företagen ska samarbeta med behöriga myndigheter i fråga om riskminskande åtgärder

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar

Livsmedelsverkets vägledningar för kontroll av livsmedelsanläggningar är ett hjälpmedel vid kontroll av livsmedelsverksamheter. Och används som grund vid tillsynsverksamheten. Vägledningarna är inte anpassad till att fungera som ett informationsmaterial till verksamhetsutövarna, däremot kan den var en hjälp för företaget att förstå vad myndigheten anser är viktigt och vilka bedömningar som görs. Vägledningarna kan vara till viss hjälp och vägledning för att få en heltäckande egenkontroll samt som förtydligande för att tolka kontrollrapporten efter ett tillsynsbesök från oss. På livsmedelsverkets hemsida finns vägledningarna.

Egenkontroll

Egenkontrollen ska leda till att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. Du ska själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering. Kontakta din branschorganisation för att få hjälp. Exempel på egenkontroll finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om livsmedel och livsmedelstillsyn.