Skip to content
Sök

Bostadsanpassning

Kalix kommun kan hjälpa dig som har en fysisk funktionsnedsättning att anpassa ditt boende.
Kalix kommun kan hjälpa dig som har en fysisk funktionsnedsättning att anpassa ditt boende.

Bostadsanpassningsbidraget ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanentbostad, kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. En handläggare utreder din ansökan av bostadsanpassning och fattar beslut enligt gällande lagstiftning, lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

De åtgärder som bostadsanpassningsbidrag söks för ska vara nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidraget i allmänhet på Boverkets sida  "Bostadsanpassningsbidraget – en handbok".

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen är den kommunala förvaltning i Kalix som handlägger bostadsanpassningsbidrag.

Bifoga intyg

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig skall styrka behovet av anpassningen.  Ring kommunens växel 0923-650 00 för att komma i kontakt med arbetsterapeuten som kan intyga dina behov om bostadsanpassning.

Vad ges bostadsanpassningsbidrag till?

Bostadsanpassningsbidraget lämnas för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov.
Exempel på anpassningar

  • Ta bort trösklar.
  • Bredda dörröppningar.
  • Förstärka fast belysning i kök och badrum.
  • Portautomatik.
  • Ramp till entrén, med mer.

Du behöver fastighetsägarens och nyttjanderättshavens medgivande

För att bostadsanpassningsbidrag ska beviljas måste den som äger bostaden gå med på att anpassningen utförs. Även den eller de som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras måste samtycka till att åtgärden utförs. Om sökanden är ensam kontraktsinnehavare behövs inget medgivande  
Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva någon ersättning av sökanden eller den eller de som har nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningen.

Återanvändning

Begagnade  produkter återanvänds exempelvis ramper, hissar, spistimer varför det är önskvärt sådana produkter återlämnas till kommunen när behovet upphört.

Reparation och service

Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta samt förvissade om att din lösning är bidragsberättigat.
Vid eget utförande får du bidrag för materialkostnad mot uppvisande av kvitton/fakturor men inte för eget arbete.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag om jag flyttat?

Om sökanden byter bostad gäller särskilda villkor som ska uppfyllas förutom lagens övriga krav. Har sökanden flyttat till en bostad som någon annan än sökanden har låtit uppföra lämnas inte bidrag för att kompensera vissa brister som gör bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det gäller brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Kontaktuppgifter

Kontakta BAB-handläggare samhällsbyggnadsförvaltningen om du funderar på att söka bidrag och undrar vad som gäller för just den anpassningen som du vill söka för.

 
Bild av Fredrik Josefsson

Fredrik Josefsson

Snickare

Fredrik är bland annat ansvarig för bostadsanpassningar i Kalix kommun.  

Telefon: 0923-650 65