Kalix kommun kan hjälpa dig som har en fysisk funktionsnedsättning att anpassa ditt boende.
Kalix kommun kan hjälpa dig som har en fysisk funktionsnedsättning att anpassa ditt boende.

Med stöd av det kommunala bostadsanpassningsbidraget kan du som har en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Du som har en bestående fysisk funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanentbostad, kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. En handläggare utreder din ansökan av bostadsanpassning och fattar beslut enligt aktuell lagstiftning, Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mer. 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen för att genomföra anpassningen.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen är den kommunala
förvaltning i Kalix som handlägger bostadsanpassningsbidrag.

Bifoga intyg

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig ska styra behovet av anpassningen.  Ring kommunens växel 0923-650 00 för att komma i kontakt med arbetsterapeuten eller sjukgymnasten inom ditt bostadsområde.

Vad ges bostadsanpassningsbidrag till?

Bostadsanpassningsbidraget lämnas för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov.
Exempel på anpassningar
• Ta bort trösklar.
• Bredda dörröppningar.
• Förstärka fast belysning i kök och badrum.
• Portautomatik.
• Ramp till entrén.

Återanvändning

Begagnade  produkter återanvänds exempelvis ramper, hissar, spistimer varför det är önskvärt sådana produkter återlämnas till kommunen när behovet upphört.

Reparation och service

Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta samt förvissade om att din lösning är bidragsberättigat.
Vid eget utförande får du bidrag för materialkostnad mot uppvisande av kvitton, men inte för eget arbete.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag om jag flyttat?

Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg för att få bostadsanpassningsbidrag.
Om åtgärderna är kostnadskrävande och behovet av åtgärderna stod klart när sökanden flyttade till sin nya bostad krävs det särskilda skäl för valet av bostad för att bostadsanpassningsbidrag ska bifallas.
Ett skäl kan vara att bostaden ligger nära en vårdinrättning som den boende bör ha tillgång till.

Kontakta BAB-handläggare vid samhällsbyggnadsförvaltningen om du funderar på att söka bidrag och undrar vad som gäller för just den anpassningen som du vill söka för.

Frågor om bostadsanpassning besvaras av