Skip to content
Sök

Ny Översiktsplan för Kalix kommun

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument eftersom den beskriver hur hela Kalix kommun ska utvecklas på lång sikt och hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

I Översiktsplanen (ÖP) ska det framgå var det bör byggas nya bostäder och nya verksamheter, var det behövs nya vägar och vilka områden som bör bevaras för bland annat rekreation, biologisk mångfald och värdefulla kulturmiljöer.

Tidig medborgardialog

Under perioden 15 juni 2021 till och med 15 september 2021 har det funnits möjlighet att lämna synpunkter i vår medborgardialog. Totalt fick vi in cirka 380 svar, varav 40 st är intervjuer utförda av medieprogrammets elever.  Läs mer ingående om resultatet av dialogen på projektportalen "Resultat av tidig medborgardialog 2021". Många inkomna synpunkter kan inte behandlas inom ramen för översiktsplanen men kommer lämnas vidare som underlag till andra som kan ha nytta av dessa inspel, till exempel andra kommunala förvaltningar.

I kartan presenteras förslagen från fråga 3-5 i dialogen, de frågor som var kopplade till karta. Övriga frågor hanteras internt. Synpunkterna har till viss del komprimerats och sammanfattats för att rymmas inom presentationen, men de fullständiga svaren har använts vid analys och intern presentation. Länk till kartan

Medborgarförslag 

Medborgardialogen är nu stängd men det kommer finnas chans att tycka till om Kalix nya översiktsplan igen, i samrådsskedet. Läs mer under rubriken "Hur tas en översiktsplan fram".

Vinnarna av presentkort

Bland de som svarat på medborgardialogen har vi dragit 10 lyckliga vinnare av presentkort till ett värde av 500 kronor styck. Presentkortet kan nyttjas på restauranger, butiker och andra företag i Kalix. Eftersom att svaren i dialogen är anonyma publiceras endast kön och ålder på de 10 vinnarna.

  1. Kvinna, 80-84 år
  2. Man, 55-59 år
  3. Kvinna, 70-74 år
  4. Man, 15-19 år
  5. Kvinna, 35-39 år
  6. Kvinna, 55-59 år
  7. Kvinna, 35-39 år 
  8. Kvinna, 50-54 år
  9. Man, 10-14 år
  10. Kvinna, 65-69 år 

Översiktsplanen, eller ÖP som vi kallar den, är en plan som beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen är en viktig grund för att utveckla stad och landsbygd på ett hållbart och attraktivt sätt. Den talar om var man kan och bör bygga vägar, bostäder och arbetsplatser. Den berättar också vilka områden som är viktiga att bevara för bland annat rekreation, biologisk mångfald och värdefulla kulturmiljöer.

Översiktsplanen handlar också om hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Översiktsplanen ska samordnas med globala, nationella och regionala mål. En fråga som blir allt viktigare i översiktsplanering är klimatanpassning. Det är viktigt att vi planerar för och skapar en kommun som erbjuder ett bra vardagsliv för alla som bor och verkar här och för dem som besöker oss.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för fortsatt arbete. Markens användning, bebyggelse och anläggningar regleras därför inte i detalj i översiktsplanen utan detta regleras i detaljplaner.

Fördjupad översiktsplan (FÖP)

Översiktsplanen kan fördjupas för delområden och ämnesområden, vi kallar det FÖP. Vanligast är att fördjupningar tas fram för begränsade geografiska områden. Det kan exempelvis gälla en stadsdel eller ett tätortsområde. Se gärna vårat exempel för Töre utvecklingsplan (FÖP).

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En plan som anses har stora konsekvenser för miljön ska enligt lag följas av en strategisk miljöbedömning. Det dokument som blir resultatet kallas miljökonsekvensbeskrivning – MKB. Översiktsplanen anses kunna ha stora konsekvenser och parallellt med den finns därför en MKB.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2009. Kalix översiktsplan 2009 fortsätter att gälla tills den nya översiktsplanen antagits och vunnit laga kraft.

Planprocess för översiktsplan

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för arbetet av den nya översiktsplanen. När översiktsplanen antas tas först ett beslut om godkännande i samhällsbyggnadsnämnden och sedan antas översiktsplanen av kommunfullmäktige.

I arbetet med att ta fram Kalix nya översiktsplan så har kommunstyrelsen tagit beslut om vilka politiker som ska representeras i arbetsgruppen för översiktsplanen. Politikerna tillsammans med tjänstepersoner som representerar olika verksamheter inom kommunen arbetar tillsammans i de frågor som rör den nya översiktsplanen.

Medborgardialog för att få med kommuninvånarnas önskemål

Att genomföra en medborgardialog i en översiktsplaneprocess är inget krav men det gör att kommuninvånarnas kunskap, erfarenheter och behov kan ligga till grund för och väsentligt förbättra beslutsunderlaget. Det finns en ökad chans för medborgare att påverka genom att tycka till om översiktsplanen i ett tidigt skede, långt innan några ställningstaganden är gjorda.

Samråd ger möjlighet till insyn och påverkan

När det första planförslaget till Kalix nya översiktsplan är klart så beslutar samhällsbyggnadsnämnden att planförslaget kan skickas ut på samråd. Det innebär att det under samrådstiden finns möjlighet för kommunmedborgare, myndigheter och andra intressenter att lämna synpunkter. Efter samrådstiden sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse där kommunen tar ställning till respektive synpunkt. Därefter sker ändringar och justeringar av planförslaget.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen är en obligatorisk samrådspart och ska under samrådet särskilt ta tillvara och samordna statens intressen. Det är länsstyrelsens ansvar att hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till länsstyrelsen.

Granskning ger ytterligare en möjlighet till påverkan

När samrådet är genomfört och kommunen gjort ändringar och justeringar av de synpunkter som kommit in, så ska samhällsbyggnadsnämnden besluta att det utvecklade planförslaget ställs ut för granskning i minst åtta veckor. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter igen, under granskningstiden. Synpunkterna ska lämnas in skriftligen, enligt Plan- och bygglagen.

Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna i ett granskningsutlåtande där kommunen tar ställning till respektive synpunkt. Därefter sker ändringar och justeringar av planförslaget och en slutgiltig version arbetas fram.

Kommunfullmäktige beslutar om att anta planen

Efter att översiktsplanen med tillhörande planhandlingar ändrats och kompletterats med de synpunkter som kommit in under granskningstiden ska samhällsbyggnadsnämnden besluta att översiktsplanen ska godkännas för antagande av kommunfullmäktige. När kommunfullmäktige har beslutat att anta översiktsplanen vinner den laga kraft fyra veckor efter att protokollet justerats.

Endast vägledande och går inte att överklaga
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och ger därför inga rättigheter eller skyldigheter. I planen vägs olika allmänna intressen mot varandra, däremot inga enskilda intressen och översiktsplanens innehåll kan därför inte överklagas.

Har du fler frågor?

Har du fler frågor om arbetet med den nya översiktsplanen, kontakta oss via mail: kalixop@kalix.se

Medborgarförslag