Skip to content
Sök

Häst

Antalet hästar ökar i Sverige. I Kalix finns travhästar, arbetshästar, ridskolehästar, hopp- och dressyrhästar och en hel del hobbyhästar.

Hästhållning

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet vid klagomål på störning av hästhållning, exempelvis på grund av allergier, flugor och lukt.

Nyetablering

Vid all nyetablering av hästhållning så ska hänsyn tas till grannar. Om det bor allergiska personer nära den planerade hästhållningen så kan det vara direkt olämpligt att hålla hästar där (oavsett om det är detaljplanelagt område eller ej). Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningen kan inte garantera att hästhållning kan ske på någon plats utan att klagomål kommer in.

Vid nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation eller väsentlig ändring av byggnad för fler än 4 hästar ska förprövning enligt 5 § djurskyddsförordningen göras. Förprövning görs hos länsstyrelsen som sedan ger Samhällsbyggnadsnämnden en möjlighet att yttra sig över ärendet. Blanketter för förprövning finns att hämta på Länsstyrelsens hemsida.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en policy med riktlinjer för nyetablering av bebyggelse -hästar, se nedan.

Hästhållning inom detaljplanelagt område

Hästhållning inom detaljplanelagt område får inte ske utan särskilt tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Kalix kommun, 2§. Vid granskningen av ansökan kontrolleras avstånden till närmsta grannar samt om grannarna har invändningar ( eventuella allergier) mot hästhållning, se nedan för ansökningsblankett..

Nedgrävning av kadaver

Nya regler 
Från och med 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer

Nedgrävning av häst

Om din häst dör kan du få gräva ned den på din fastighet efter att kommunen bedömt platsens lämplighet. Detta gäller inte om hästen haft en allvarlig smittsam sjukdom. Du kan också skicka hästen på destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller skicka den till något av Sveriges hästkrematorium.

Att tänka på vid nedgrävning

Nedgrävningen ska ske där riskerna för miljön är små och inte medför risker för vatten, mark, växter och djur eller leda till lukt. Bedömning av platsen ska göras både ur smittskydds- och miljösynpunkt.

Vid val av plats gäller följande:

• Kontrollera noggrant att ingen dricksvattenbrunn finns i strömningsriktningen (nedströms). Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.

• Väldränerad jord, där hästen inte får hamna under grundvattenytan.

• Välj plats som innebär ett avstånd på ca 100 m från närmaste vattentäkt, sjö, bäck eller annat vattendrag. Skyddsavståndet beror på jordart. Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vattentäkt, grundvatten, vattendrag, sjö eller hav.

• Håll avstånd till bostadshus.

 • Marken bör vara plan, sluttningar bör helst inte användas vid nedgrävning. Den grav som grävs bör vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 m jord. Detta innebär att för en normalstor häst bör graven vara ca 2- 3 m bred och 2,5-3 m djup. Lösa jordlager ska finnas under djurkroppen. Graven ska täckas med jord så att det bildas en svag ås över graven och jorden ska packas så att inga rovdjur kan gräva upp kadavret.

• Hästen får inte grävas ned i gödselstack. 

Ansöka hos kommunen görs på särskild blankett, se nedan. Med ansökan ska du lämna in en karta där föreslagen nedgrävningsplats är markerad.

För mer information kontakta
Bygg- och miljöavdelningen
Tel 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se