Skip to content
Sök

Strandskydd

Regler för strandskyddsdispens

Inom den strandskyddade zonen om 100 meter gäller förbud mot att:

  • uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla

Vissa områden kan ha ett utökat strandskydd upp till 300m.

Dispens från strandskyddet

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftaren har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. För att en dispens ska beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §.

Följande sex särskilda skäl kan åberopas vid ansökan om strandskyddsdispens:

  • området har redan tagits i anspråk, på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte
  • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
  • området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
  • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  • området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

För att dispens ska kunna beviljas får du inte heller försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Strandskyddet är reglerat i lag, och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Mer om strandskydd finns på Naturvårdsverket och Länsstyrelsens hemsidor.

För mer information kontakta

Bygg- och miljöavdelningen
Telefon: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se