Skip to content
Sök

Skyddsjakt

I jaktlagstiftningen ges möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan tillgripas om vilda djur riskerar att ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta), omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”.

Beroende på vilka djur det handlar om är det olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt, Naturvårdsverket när det gäller de stora rovdjuren, i annat fall länsstyrelsen.

I andra fall behövs inget sådant särskilt tillstånd, dessa fall uppräknas i jaktförordningens bilaga 4. Djur som kan vara aktuella för skyddsjakt är exempelvis grävling, vildsvin, kaja och kanadagås.

Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs samt lämnar tillstånd till jakt inom tätbebyggt område.