Sök

Fördjupade översiktsplaner

Då särskilda övergripande frågor behöver belysas kan en fördjupad översiktsplan - antas av kommunfullmäktige - och ersätta den kommunövergripande översiktsplanen inom begränsade områden.

Det kan röra sig om mark- och vattenområden med speciella förutsättningar eller delar av tätorter där större förändringar ska göras
 just det området. Arbetsgången är den samma som för den kommunövergripande översiktsplanen.
Inom Kalix kommun finns fördjupade översiktsplaner för Kalix centralortsområde, Kalix centrum och Töre.