Skip to content
Sök

PCB

Här kan du läsa mer om inventering och sanering av det miljöfarliga ämnet PCB. PCB kan exempelvis finnas i fog- och golvmassor.

Var finns PCB?

Hus som är byggda 1956-1973 kan innehålla PCB. Under denna period användes PCB i flera byggmaterial - exempelvis i mjukgörare, fogmassor, isolerglas, kondensatorer och i en viss typ av plastbaserade golv.

Inventering & sanering

Fastighetsägare är enligt miljöbalken ansvariga att minimera risken för skador på miljö och hälsa. Fastighetsägaren ska därför inventera och därefter redovisa inventeringsresultaten till Samhällsbyggnadsnämnden. Inventeringsresultaten ska innehålla uppgifter om hur inventeringen gått till samt tidsplan för de åtgärder som planeras för att skilja ut och omhänderta material innehållande PCB. För redovisning av inventering används blanketterna PCB 1, 2 och 3 som finns längst ned på sidan. Även om utförd inventering visat att det inte finns PCB i fastigheten/fastigheterna är det ändå nödvändigt att redovisa detta. 

Om inventeringen visar att halterna av PCB ligger över 500 ppm (500 milligram per kilogram) krävs sanering. Sanering av PCB i byggnader ska enligt miljöbalken anmälas till samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöavdelning, senast tre veckor innan åtgärden påbörjas. I anmälan redovisas bland annat vilken fastighet som ska saneras, mängden PCB och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas. Anmälan görs på särskild blankett: PCB 4 - anmälan om sanering, se nedan.

Efter slutförd sanering ska en sammanställning över utförd sanering lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden. Blankett för sammanställning av slutförd sanering, PCB 5 – sammanställning av sanering, se nedan.

Viktiga datum

Sanering av fog- och golvmassor där halterna ligger över 500 ppm ska ske senast;

  • 30 juni 2014 för byggnader och anläggningar (ej industribyggnader) som är uppförda/renoverade 1956-1969.
  • Om fog- eller golvmassan har använts inomhus får den dock avlägsnas senast den 30 juni 2013.
  • 30 juni 2016 för industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 samt för fog- och golvmassa som ligger/använts inomhus.

En- och tvåbostadshus som ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen är undantagna från kraven på inventering och sanering. Om PCB-halterna ligger mellan 50-500 ppm kan sanering ske i samband med renovering eller rivning. Mer om sanering av PCB finns att läsa på Naturvårdsverket och på Sanerapcb.nu.

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen

Tel: 0923-650 00 eller e-post: bygg-ochmiljo@kalix.se