Sök

Källsortering och återvinning

En stor del av det avfall som kan sorteras ut blir nytt material - till exempel i form av nya förpackningar och nya tidningar. En del material omvandlas till energi, och skapar i slutänden el och värme i våra hus.

Hela och rena saker eller kläder kan återanvändas om de lämnas till loppmarknad eller secondhand-affär. Det vi annars kan se som avfall är därmed istället en resurs, om det sorteras och tas om hand på rätt sätt!

En annan orsak till att sortera avfall är att undvika att skadliga ämnen släpps ut i naturen. Därför ska allt farligt avfall, inklusive elavfall och batterier, sorteras ut och lämnas till kommunens insamling. På det sättet skyddar du naturen, djuren, och är med och bidrar till ett hållbart samhälle även för kommande generationer.

Vem ansvarar?

Olika aktörer i Sverige ansvarar för olika typer av avfall.

Kommunerna ansvarar för hushållsavfall. Hushållsavfall är det avfall som läggs i det vanliga sopkärlet, när farligt avfall och producentansvarsavfall har sorterats ut. Även grovavfall är hushållsavfall. Grovavfall är avfall som inte kan läggas i sopkärlet, till exempel möbler och cyklar.

För flera produkter finns det producentansvar. Vilka produkter det gäller bestäms av lagar. Lagarna om producentansvar reglerar hur producenterna ska samla in och återvinna sina produkter när konsumenterna inte längre vill ha dem. Förpackningar (av papper, plast och metall), tidningar, elavfall (inklusive batterier och ljuskällor), läkemedel, bildäck och bilar omfattas av producentansvar. Producenterna har valt att organisera insamlingen på olika sätt.

Batterier

  • Batterier/bilbatterier från hushåll är farligt avfall och kan lämnas vid miljöstationen vid Kalix avfallsdeponi eller återlämnas till inköpsstället.
  • Batterier från företag kan lämnas till Kalix BDX eller till någon annat företag i avfallsbranschen som är godkänd mottagare. Observera att vissa batterier klassas som farligt avfall. I bilagan till avfallsförordningen finns EWC-koder och klassning av batterier.
  • Om företaget själva planerar att transportera farligt avfall - exempelvis bilbatterier - ska de beroende på mängd per år ha tillstånd för transporterna av länsstyrelsen eller vara anmälda till länsstyrelsen. Se vidare fakta om transport av farligt avfall.

Elektronikskrot

Från och med den 1 juli 2001 gäller producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

  • Det innebär att elektriska hushållsapparater, handverktyg, IT-utrustning, telefoner, TV-apparater ska sorteras ut från de vanliga hushållssoporna.
  • Även glödlampor, lysrör och andra elektriska lyskällor och armaturer innefattas.
  • Den som säljer en ovan nämnd produkt är skyldig att ta emot uttjänta gamla produkter vid köp av en ny produkt.
  • Hushållen kan även lämna elektronikskrot/uttjänta elektronik produkter vid EEA-insamlingen vid Kalix avfallsdeponi.

Företag eller verksamheter hänvisas att kontakta Elkretsen AB, som är ett servicebolag bildat för att lösa producentansvaret för elprodukter. Telefonnummer 08-545 212 90. De kan upplysa om vilka platser i kommunen som företagen kan lämna sitt elavfall till.

Spillolja

Vad som räknas som spillolja definieras i 2 § förordningen om spillolja (SFS 1993:1268). Där står det: ”begagnade mineralbaserade, vegetabiliska eller syntetiska oljeprodukter inklusive emulsioner, som varit avsedda att användas som smörjmedel eller för annat industriellt ändamål men som inte längre är tillåtna eller lämpliga att användas för sitt ursprungliga ändamål. Med spillolja avses också rester av eldningsolja och drivmedel som förvarats i cistern samt annat oljehaltigt avfall som uppkommit efter rengöring.”

Spillolja är farligt avfall som ska omhändertas på ett särskilt reglerat sätt.

Att bortskaffa eller elda spillolja är enligt lagstiftningen ett miljöbrott som kan leda till böter eller fängelse (29 kapitlet 1 § miljöbalken). Spillolja innehåller bland annat tungmetaller och andra miljögiftiga ämnen som sprids exempelvis via eldning. 

Enskilda hushåll kan lämna spilloljan utan avgift på kommunens miljöstation vid Kalix avfallsdeponi.

Företag som har en verksamhet där spillolja uppkommer är ansvarig att lämna avfallet till en transportör som har transporttillstånd för farligt avfall. Företagaren/avfallslämnaren måste också veta att mottagaren av avfallet har de tillstånd som krävs för att få ta emot det farliga avfallet.
I de fall en begränsad mängd spillolja uppstår i den egna yrkesmässiga verksamheten (maximalt två fat per år) får företagaren själv, efter anmälan till länsstyrelsen, transportera avfallet till en mottagare med tillstånd.