Skip to content
Sök

Källsortering, återvinning och återbruk

Allt avfall ska sorteras. Bäst är förstås om du inte behöver slänga saker, utan kan ge dem ett nytt liv genom återanvändning.

Vi återvinner mindre än hälften av våra sopor

Du kan minska din miljöpåverkan genom att slänga mindre och sortera dina sopor. Varje invånare i Kalix slänger i genomsnitt ca 700 kilo sopor på ett år. Soporna du lämnar till återvinning blir nya saker och sparar både råvaror och energi. Det du slänger i soptunnan blir värme och el.

Så kan du minska ditt avfall

Kalix kommun har målsättningen att avfallet ska minska. Där behöver vi alla kommuninvånares hjälp. Med fem enkla steg kan du minska din miljöpåverkan. 

  1. Du kan bidra genom att i första hand minimera ditt avfall. Det gör du till exempel genom att handla saker med högre kvalitet. Det gör att du inte behöver byta ut dem lika ofta. Detta är även en vinst för din plånbok.
  2. I andra hand, laga och renovera sina saker. Köp begagnat och lämna dina gamla saker och kläder till någon second hand-verksamhet.
  3. I tredje hand ska materialet återvinnas. Plastsaker blir ny plas, glasflaskor blir nytt glas och så vidare. Det sparar både energi och råvaror.
  4. Utvinning av energi innebär att sopor som inte kan återvinnas eldas upp och blir värme och el. Detta är en dyr metod som kräver omfattande luft och värmerening. Av allt som eldas upp blir det 25 procent kvar som måste läggas på deponi.
  5. Deponering är det sista och sämsta alternativet. Det innebär att avfallet lägg på soptipp. Det är den dyraste behandlingsmetoden och kräver omfattande vattenrening.

Avfallstrappan

                

Grafik: Tekniska verken i Kiruna AB

Återanvändning

Bästa sättet att bli rik är att laga, låna och återanvända. Det tjänar både du och miljön på. Gå in på miljönär.se och få råd att bli miljönär. Där kan du lära dig laga kläder, renovera möbler, tillaga matrest och minska ditt köpsug med 10-metoden.

För att tillverka sakerna vi köper går det åt material, kemikalier och energi. DE ska sedan dessutom transporteras till butiker och hem till dig. Allt detta påverkar miljön. Av Sveriges totala klimatpåverkan med elva ton koldioxid per person och år kommer ungefär två ton från vår konsumtion av kläder, skor, möbler och teknikprodukter. Det är lika mycket som våra utsläpp från transporter eller livsmedel. Dessutom ger det upphov till stora mängder avfall.

Produktionen av de saker vi köper sker ofta i andra länder. Där är både materialutvinning och energiproduktion mer klimatpåverkande än motsvarande industri här i Sverige.

Bli återbrukare med dessa snabba tips:

  • Köp färre saker/kläder men av bättre kvalitet
  • Laga det du har
  • Köp begagnat
  • Låna, dela och byt med andra
  • Utmana dig med en månad då du inte köper några prylar

Sopsortera rätt!

En kortfilm om sopsortering framtagen av elever på Kalix Folkhögskola på uppdrag av Kalix kommun och BDX. Produktionsår: 2017.

Hämtningsschema