Skip to content
Sök

Bekämpningsmedel

Om du sprider bekämpningsmedel ska du förvissa dig om att det kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Du måste också ta hänsyn till markförhållandena och medlets rörlighet i mark.

Spridning av bekämpningsmedel regleras av miljöbalken.

En skriftlig anmälan, blankett se nedan, ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden om man avser att sprida bekämpningsmedel på:

 • banvall
 • idrottsanläggning
 • område större än 1 000 kvadratmeter, där allmänheten får färdas fritt

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden minst fyra veckor innan spridningen.

Tillstånd

Du får inte yrkesmässigt använda bekämpningsmedel utan tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden:

 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • tomtmark för flerbostadshus
 • på gårdar till skolor och förskolor eller allmänna lekplatser
 • vid planerings- och anläggningsarbeten

Tillstånd för sådan spridning söks från Samhällsbyggnadsnämnden av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som använder marken.
Blankett för tillstånd, se nedan.

Underrättelse ska ske;

 • vid olyckor i samband med spridning då större mängd bekämpningsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut ska räddningstjänsten underrättas
 • om sjö, vattendrag eller vattentäkt förorenats eller befaras förorenas ska Samhällsbyggnadsnämnden underrättas
 • om ett markområde blivit oavsiktligt besprutat eller genom vindavdrift eller felaktig hantering förorenats med bekämpningsmedel i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras ska ägaren eller motsvarande underrättas

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.

Utmärkning av områden

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande innehåll:

 • karta över spridningsområdet
 • namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen
 • avsikt med spridningen, spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridningen samt var ytterligare upplysningar kan fås

Golfgreener räknas inte som plats där allmänheten får färdas fritt varför det inte krävs något anslag om utförd kemisk bekämpning vid greenerna. Spelarna bör informeras på annat lämpligt sätt när kemiska bekämpningsmedel använts samt vilka försiktighetsåtgärder de bör vidta.

Dokumentation

Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel klass 1 eller klass 2 ska dokumentation ske. Följande ska antecknas:

 • medel och dos
 • tidpunkt och plats för spridning
 • vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av sprutan

Dokumentationen ska sparas i tre år och vid anmodan visas upp för Samhällsbyggnadsnämnden. Motsvarande dokumentation rekommenderas även vid spridning av bekämpningsmedel klass 3.

Mer om spridning av bekämpningsmedel finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida.

För mer information kontakta

Bygg- och miljöavdelningen

Tel 0923-650 00 eller e-post: bygg-ochmiljo@kalix.se