Kalix kommun förvaltar cirka 750 hektar produktiv skogsmark.

Inom kommunen finns också stora områden med tätortsnära skogar som brukas på ett annat sätt än den produktiva skogen. Där har närboende möjlighet att kontakta kommunen med synpunkter och önskemål. Skogliga åtgärder i dessa områden sker alltid i samråd med närboende.

Policydokument