Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken riktar sig till alla och är den lag som reglerar hur vi handskas med vår miljö. Det är alltså inte bara företagare som berörs utan även som enskilda individer måste vi ta vår del av ansvaret.

Vissa verksamheter kräver tillstånd eller anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningen. Detta kan gälla till exempel täkter, muddring, tävlingsbana för motorfordon, fiskodling med mer.

När en tillståndsansökan eller anmälan kommer in till Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningen utifrån lagar och kännedom om förutsättningarna i kommunen, görs en bedömning av hur miljön kommer att påverkas av den föreslagna åtgärden. I de fall där åtgärden kan påverka miljön negativt kan krav ställas på åtgärden. Vid nyetablering av verksamhet kan krav på till exempel oljeavskiljare ställas. 

Bygg- och miljöavdelningen på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden tillsyn över det mesta som kallas miljöfarligverksamhet enligt miljöbalken. Undantaget är Billerud Karlsborg AB där länsstyrelsen sköter tillsynen.

I tillsynen ingår att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs till exempel egenkontroll, miljörapportering med mer. Bygg- och miljöavdelningen ska också genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att miljöbalkens mål ska kunna nås.

För tillsynen tas en avgift ut som är olika för olika anläggningar och beslutad av kommunfullmäktige. De flesta B- och C-anläggningar har en fast årlig avgift, U-anläggningar har en årlig avgift eller timdebiteras.

För mer information kontakta:
Bygg- och miljöavdelningen

Cristina Hjorth Fresk
Assistent miljö
Tele: 0923- 654 42

Monica Säfström
Bygg- och miljöchef
Tele: 0923-650 47

Maria Rova
Miljöinspektör
Tele: 0923-654 43

Anneli Persson
Miljöinspektör
Tele: 0923-650 54

Miia Jakobsson
Miljöinspektör
Tele: 0923-654 45

E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se

        
  • Skapad: 2013-10-30
  • Senast ändrad: 2018-04-26
  • Sidansvarig: Webmaster