Skip to content
Sök

Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken riktar sig till alla och är den lag som reglerar hur vi handskas med vår miljö. Det är alltså inte bara företagare som berörs utan även som enskilda individer måste vi ta vår del av ansvaret.

Vissa verksamheter kräver tillstånd eller anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningen. Detta kan gälla till exempel täkter, muddring, tävlingsbana för motorfordon, fiskodling med mer.

När en tillståndsansökan eller anmälan kommer in till Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningen utifrån lagar och kännedom om förutsättningarna i kommunen, görs en bedömning av hur miljön kommer att påverkas av den föreslagna åtgärden. I de fall där åtgärden kan påverka miljön negativt kan krav ställas på åtgärden. Vid nyetablering av verksamhet kan krav på till exempel oljeavskiljare ställas. 

Bygg- och miljöavdelningen på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden tillsyn över det mesta som kallas miljöfarligverksamhet enligt miljöbalken. Undantaget är Billerud Karlsborg AB där länsstyrelsen sköter tillsynen.

I tillsynen ingår att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs till exempel egenkontroll, miljörapportering med mer. Bygg- och miljöavdelningen ska också genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att miljöbalkens mål ska kunna nås.

För tillsynen tas en avgift ut som är olika för olika anläggningar och beslutad av kommunfullmäktige. De flesta B- och C-anläggningar har en fast årlig avgift, U-anläggningar timdebiteras.

För mer information kontakta:
Bygg- och miljöavdelningen
Tele: 0923-650 00

E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se