Kommunstyrelsen beslutar om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Grundförutsättningen för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden är att trygghetsboendet uppfyller Kalix kommuns nedan angivna kriterier.


Generella Kriterier

 • Det ska finnas tillgång till en gemensamhetslokal
 • Det ska finnas möjlighet till gemensamma måltider
 • Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år
 • Lägenheterna ska förmedlas av fastighetsägaren via kösystem
  • Förtur kan beviljas av samma skäl som för övriga bostäder hos fastighetsägaren.

Tillgänglighets- och utrustningskriterier

Trygghetsboendet skall vara funktionellt planerat och göra det möjligt att bo kvar när
man åldras och/eller får funktionshinder. Det innebär att bostäderna är utformade så
att det t ex inte finns trösklar. Oavsett om ansökan gäller nybyggnad, ombyggnad eller
inrättande i befintligt bestånd ska ett trygghetsboende ha viss kompletterande
utrustning enligt nedan för att medfinansieringen ska beviljas:

 • Det närliggande området ska vara fysiskt tillgängligt. Svaga lutningar, hårdgjorda, släta gångvägar, parkbänkar och god ljusmiljö är exempel på lämpliga kvaliteter
 • Kommunens trygghetslarm ska fungera i fastigheten
 • Lämplig hiss i hus med mer än ett våningsplan
 • Dörrautomatik för tunga dörrar
 • Tittöga eller videotelefon i lägenheternas ytterdörr
 • Möjlighet till öppen duschplats med stödhandtag och utrymme för duschstol i badrum
 • Användarvänlig spisvakt
 • Automatiskt brandlarm
 • Sittplats i entrén
 • Sittplatser med armstöd i nära anslutning till fastigheten

Tillgänglighetsdokumentation

För både ny- och ombyggda trygghetsboenden ställer Kalix kommun särskilt krav på tillgänglighetsdokumentation, där byggherren ska redovisa hur denne
uppnår tillgänglighetskraven. I samband med beslut om kontrollplan kan också krav på medverkan av särskild sakkunnig ställas.

För att öka möjligheten till kvarboende för hyresgästen bör följande beaktas vid
planering av trygghetsboende:

 • Närhet till allmänna kommunikationer, annan service såsom dagligvarubutik och apotek samt grönområde
 • Möjlighet att köra bil ända fram till entrén
 • Möjlighet att förvara rullator/rullstol inomhus
 • Tillgänglig balkong eller uteplats till lägenheten

Ansökan

Ansökan om kommunal medfinansiering ska göras till Kalix kommun från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet, det sociala innehållet och externa serviceinsatser. I ansökan
anges begärd medverkan tillsammans med kostnadsunderlag för värd/värdinna och gemensamhetslokal.