Skip to content
Sök

Boende för äldre av typ trygghetsboende – kommunal medfinansiering

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Grundförutsättningen för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden är att trygghetsboendet uppfyller Kalix kommuns nedan angivna kriterier.

Generella Kriterier

 • Det ska finnas tillgång till en gemensamhetslokal
 • Det ska finnas möjlighet till gemensamma måltider
 • Det ska dagligen, under vardagar, finnas personal som stöd för trygghet och aktiviteter
 • Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 65 år
 • Förtur kan beviljas för otrygg och socialt isolerad person, i övrigt förmedlas lägenhet av fastighetsägaren via kösystem.
 • Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, mindre avvikelser kan tillåtas.
 • Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift att:
  • Hålla kontakt med de boende.
  • Skapa gemenskap i boendet.
  • Ansvara för det sociala innehållet.
  • Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan om medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt aktiviteterna kommuniceras med de boende.
  • Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

Tillgänglighets- och utrustningskriterier

Trygghetsboendet skall vara funktionellt planerat och göra det möjligt att bo kvar när man åldras och/eller får funktionshinder. Det innebär att bostäderna är utformade så att det t ex inte finns nivåskillnader. Boendet ska ha en hög tillgänglighet så att man kan bo kvar även om behov av fysiska hjälpmedel uppkommer. Vid varje prövningstillfälle kommer hög tillgänglighet att prövas mot gällande norm. Oavsett om ansökan gäller nybyggnad, ombyggnad eller inrättande i befintligt bestånd ska ett trygghetsboende ha viss kompletterande utrustning enligt nedan för att medfinansieringen ska beviljas:

 • Det närliggande området ska vara fysiskt tillgängligt. Svaga lutningar, hårdgjorda, släta gångvägar, parkbänkar och god ljusmiljö är exempel på lämpliga kvaliteter
 • Kommunens trygghetslarm ska fungera i fastigheten
 • Lämplig hiss i hus med mer än ett våningsplan
 • Dörrautomatik för tunga dörrar
 • Tittöga eller videotelefon i lägenheternas ytterdörr
 • Möjlighet till öppen duschplats med stödhandtag och utrymme för duschstol i badrum
 • Användarvänlig spisvakt
 • Brandvarnare
 • Sittplats i entrén
 • Sittplatser med armstöd i nära anslutning till fastigheten

För både ny- och ombyggda trygghetsboenden kommer Kalix kommun att ställa särskilt krav på tillgänglighetsdokumentation där byggherren ska redovisa hur denne uppnår tillgänglighetskraven. I samband med beslut om kontrollplan kan också krav på medverkan av särskild sakkunnig ställas.

För att öka möjligheten till kvarboende för hyresgästen bör följande beaktas vid planering av trygghetsboende:

 • Närhet till allmänna kommunikationer, annan service såsom dagligvarubutik och apotek samt grönområde
 • Möjlighet att köra bil ända fram till entrén
 • Möjlighet att förvara rullator/rullstol inomhus
 • Tillgänglig balkong eller uteplats till lägenheten

Ersättning utgår årligen med följande belopp i 2020 års prisnivå:

Värd/Värdinna finansieras med 15 000 kronor per lägenhet och år.

Gemensamhetslokal finansieras med 5 000 kronor per lägenhet och år.

Årlig uppräkning sker i enlighet med KPI.

Som krav vid kommunal medfinansiering av trygghetsboende gäller att de ovanstående kriterierna uppfylls samt att framtagen blankett fylls i och undertecknas av behörig firmatecknare som därmed intygar att ifyllda uppgifter är korrekta och att inga ändringar görs under den tid ansökan avser. Vid eventuella ändringar under den tid ansökan avser, ska kommunens handläggare kontaktas för bl.a. justering av bidrag.

Kommunen utövar löpande kontroll av bland annat folkbokföringsuppgifter. Vid utbetalning av felaktig medfinansiering på grund av ändring av inrapporterade uppgifter eller om ställda kriterier inte uppfylls, debiteras den sökande en sanktionsavgift på tio procent av sökt medfinansiering, förutom att krav ställs att återbetala felaktigt belopp.

Vidare finns det inga nationella riktlinjer på vilka krav som ska ställas på fastighetsägaren som tillhandahåller ett trygghetsboende. Det är upp till varje kommun att besluta om medfinansiering och regelverk. Syftet med att kommunen går in och finansierar en del av fastighetsägarens/hyresvärdens kostnader är att skapa en bred boendemarknad för de äldre.

Tillgänglighetsdokumentation

För både ny- och ombyggda trygghetsboenden ställer Kalix kommun särskilt krav på tillgänglighetsdokumentation, där byggherren ska redovisa hur denne
uppnår tillgänglighetskraven. I samband med beslut om kontrollplan kan också krav på medverkan av särskild sakkunnig ställas.

För att öka möjligheten till kvarboende för hyresgästen bör följande beaktas vid
planering av trygghetsboende:

 • Närhet till allmänna kommunikationer, annan service såsom dagligvarubutik och apotek samt grönområde
 • Möjlighet att köra bil ända fram till entrén
 • Möjlighet att förvara rullator/rullstol inomhus
 • Tillgänglig balkong eller uteplats till lägenheten

Ansökan

Ansökan om kommunal medfinansiering ska göras till Kalix kommun från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet, det sociala innehållet och externa serviceinsatser. I ansökan anges begärd medverkan tillsammans med kostnadsunderlag för värd/värdinna och gemensamhetslokal.