Sök

Farligt avfall

Du ska lämna kemikalier, batterier, lampor, elektronik och annat farligt avfall på en bemannad återvinningscentral. Allt farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt och miljöriktigt sätt för att skydda vår natur.

Återvinningscentral

Du som privatperson kan lämna farligt avfall på återvinningscentralen som finns på Kalix avfallsanläggning.

Farligt avfall är till exempel:

  • kemikalier
  • oljor
  • färgrester
  • rengöringsmedel
  • batterier
  • elektronik

Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Du får inte blanda olika typer av avfall.

Elektronik, lampor och batterier

Elavfall ska soreteras ut och hållas skilt från annat avfall, såsom mat- och restavfall. Du kan lämna det till återvinningscentralen. Du kan beställa hämtning av skrymmande avfall, som till exempel kyl och frys, om du inte har möjlighet att själv ta det till återvinningscentralen. 

Beställning av hämtning gör du genom att ringa BDX. Klicka på länken för att komma till kontaktuppgifterna.

Litiumbatterier

Litiumbatterier som har läckt eller svällt utgör en brandrisk. Förvara brandsäkert, gärna på öppen yta, tills processen har avstannat. Lämna sedan batteriet direkt till  återvinningscentralen.

Asbest

Asbesthaltigt avfall, som exempelvis plattor av eternit, ska du alltid lämna på återvinningscentralen. Avfallet får inte blandas med annat avfall och ska transporteras i slutna behållare eller på annat lika betryggande sätt. Behållaren ska vara märkt med texten "innehåller asbest". Avfallet ska vara vattenbegjutet eller inplastat när det lämnas på återvinningscentralen.