Skip to content
Sök

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall av olika material ska sorteras och hållas separerade redan på bygget. Undantag kan göras om det är tekniskt omöjligt att dela på materialen.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

När du bygger, renoverar eller river bildas avfall av olika slag. Du är skyldig enligt lag att sortera materialet och förvara avfallsslagen åtskilda redan på platsen för bygget och det gäller oavsett om du är privatperson eller näringsidkare.

Minst ska följande avfallsslag sorteras:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Även andra avfallsslag ska sorteras ut om det ger möjlighet till bättre behandling av avfall i enlighet med avfallshiearkin. Utöver detta finns också de generella utsorteringskraven för exempelvis farlig avfall och avfall som omfattas av producentansvar.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör det tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från krav på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle risker att även förorena resten av det utsorterade avfallet. Kontakta bygg- och miljöavdelningen för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Återbruk av byggavfall

Kalix kommun strävar efter att minimera avfallet som slängs i Kalix och ha en så hög återvinningsgrad som möjligt av det inlämnade avfallet. Därför finns det nu möjlighet att lämna in visst byggmaterial för återanvändning. Det som inte blir omsatt går istället till återvinning.

Fraktioner till återanvändning

  • Fönster och dörrar
  • Trä

Asbest

Asbesthaltigt avfall ska du alltid lämna på Kalix återvinningscentral. Avfallet får inte blandas med annat avfall och ska transporteras i slutna behållare eller på annat lika betryggande sätt. Behållaren ska vara märkt med texten "innehåller asbest". Avfallet ska vara vattenbegjutet eller inplastat när det lämnas på återvinningscentralen.

Du får maximalt lämna 20 kilo asbest på återvinningscentralen. Har du mer hänvisar vi till Kalix avfallsanläggning där du väger in det. Företag får inte lämna på återvinningscentralen utan hänvisas alltid till vågen.

Hämtningsschema