Skip to content
Sök

Samråd kring översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan och Kalix kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för Kalix kommun.

Förslaget till ny översiktsplan är ett långsiktigt och övergripande dokument som sträcker sig till år 2040. Översiktsplanen ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas. Den ger även en inriktning för kommunens framtida utveckling och är vägledande vid beslut om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett viktigt beslutsunderlag eftersom den är förankrad hos allmänhet och politiker.

Den nya översiktsplanen är digital och läses i en så kallad StoryMap, se nedan vid rubriken "Länk till digitala översiktsplanen". Översiktsplanen och tillhörande dokument går även att se i PDF-format, se nedan vid rubriken "Samrådshandlingar i PDF-version". Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, bortsett från områdena kring Töre samt centrala Kalix eftersom dessa områden redan omfattas av fördjupade översiktsplaner. 

Är du invånare, företag, förening, organisation eller annan aktör med intresse i översiktsplanen vill vi gärna ha era synpunkter på planförslaget. Samrådstiden har förlängts och planförslaget finns tillgängligt under tiden fr.o.m. 26 april 2024 – t.o.m. 1 september 2024 på:

  • Kommunens hemsida: se nedan under rubriken "Samrådshandlingar i PDF-version" och "Länk till digitala översiktsplanen".
  • Kommunens reception, öppet vardagar.

Synpunkter på planförslaget ska framföras senast 1 september 2024 och kan lämnas skriftligt via post till Kalix kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 952 81 Kalix eller via e-post: planer@kalix.se. Synpunkter kan även lämnas genom att fylla i formuläret som finns i den digitala översiktsplanen. 

Utöver de samrådsmöten som har genomförts i centrala Kalix den 6 maj samt 3 juni så planerar Kalix kommun att ha ytterligare samrådsmöten på följande platser:

  • Morjärvs Folkets Hus, Strömsövägen 2, torsdagen 15 augusti kl. 18.00 – 20.00
  • Ytterbyns hembygdsgård, Liljebackvägen 4, torsdagen 22 augusti kl. 18.00 – 20.00
  • Sangis AIF:s föreningslokal, Betsvägen 10, tisdagen 27 augusti kl. 18.00 – 20.00
  • Vitvattnets stationshus, Vitvattnet 343, torsdagen 29 augusti 18.00 – 20.00

Den som har frågor angående planförslaget är välkommen att kontakta samhällsplanerare Maria Andersson, via tel. 0923-65056 eller till maria.andersson@kalix.se

Länk till digitala översiktsplanen