Skip to content
Sök

Djuptjärn

Djuptjärn
Djuptjärn

Djuptjärns gruppbostad är ett särskilt boende för vuxna med 8 lägenheter. Gemensamhets-utrymme finns där alla boende har möjlighet att träffas under kvällar och ledig tid.

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har omfattande tillsyns - och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Boendealternativet gruppbostad är till för att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Personal

På Djuptjärns gruppboende arbetar åtta personal skiftgång med jour på arbetsplatsen nattetid. Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska finns tillgängliga vid behov. Varje boende på Djuptjärn har en ur personalgruppen som fungerar som kontaktpersonal som ansvarar mer specifikt för den boendes händelser i livet och kontakter med anhöriga, godman, arbete/skola, sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och övriga förekommande kontakter.

Personalen arbetar med att tillgodose boendes individuella behov av stöd och omvårdnad, hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Personalen hjälper till med att skapa ett individuell och trevligt hem, en meningsfull fritid, kunna stödja den enskilde att komma fram till vad som är hans eller hennes personliga uttryck och önskemål och medverka till att förverkliga olika livsprojekt.

Inflytande – Självbestämmanderätt – Integritet – Delaktighet - Självständighet

Genomförandeplaner upprättas tillsammans med varje boende med tydliga individuella utvecklingsmål och uppföljning. Verksamhetens arbetssätt ska stimulera dom boende till att uppnå utvecklingsmålen och öka självkänslan och självständigheten. Alla förekommande sysslor i ett hem görs tillsammans med den boende utifrån de individuella utvecklingsmålen.  

Verksamhetsmål

Verksamheten arbetar med mål som årligen upprättas, revideras, följs upp och utvärderas. Målen är framtagna utifrån lagstyrda krav, individuella behov, samhälleliga krav och förändringar samt uppdraget att verkställa insatsen särskilt boende LSS.

Adress

Kamomillstigen 9
952 41 KALIX

Kontakt

Boende: 0923-651 49
Enhetschef: 076-1048801, 0923-658 01
Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast: 0923-650 00
socialnamnden@kalix.se