Skip to content
Sök

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Socialtjänstens ekonomienhet gör en beräkning som grundar sig på den riksnorm som Socialstyrelsen gett ut för hela landet. Riksnormen baseras på Konsumentverkets beräkningar över kostnader för olika hushållsstorlekar. Hänsyn tas också till de omständigheter som du eller din familj befinner sig i vid tiden för ansökan.

Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras. Ett beslut ska alltid fattas som ett bifall eller avslag till ansökan om försörjningsstöd. Ett avslagsbeslut meddelas alltid skriftligt och beslutet går att överklaga till Förvaltningsrätten.

Ansökan

Ansökan om försörjningsstöd görs hos en ekonomisk biståndshandläggare på socialtjänsten. Du kan göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida för att snabbt få en bild om du kan vara berättigad försörjningsstöd.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan gör du enklast via vår e-tjänst. Du behöver ett ett digitalt BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du inte har ett BankID idag rekommenderar vi att du kontaktar din bank för att skaffa ett.

Ansökan via blankett

Det är även möjligt att göra en skriftlig ansökan via blankett. Ansökningsblanketten hittar du längst ner på sidan. Har du inte tillgång till skrivare kan du besöka socialtjänstens reception där ansökningsblanketter finns att hämta eller ringa receptionen och be dem skicka hem en blankett.

Uppgifter vid besök

När du har lämnat in din ansökan kommer handläggaren att kalla in dig på besök för att göra en ekonomisk utredning på din situation och utgå från dina inkomster och utgifter. För att behandlingen av din ansökan ska gå så fort som möjligt behöver handläggaren vissa uppgifter vid besöket.

Inkomster

 • Lön
 • A-kassa
 • Aktivitetsstöd
 • Sjuk-/rehabpenning
 • Handikappersättning
 • Föräldrapenning
 • Barn-/studiebidrag inklusive flerbarnstillägg
 • Underhållsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Pension (svensk/utländsk)/barnpension
 • Ersättning från AFA/SPP
 • Livränta
 • Aktivitetsersättning/sjukersättning
 • Vårdnadsbidrag
 • Arvoden eller annan inkomst
 • Skatteåterbäring
 • Senaste deklaration

Utgifter

 • Hyreskontrakt
 • Aktuell hyresavi och kvitto på betald hyra

Kvitton eller räkningar på

 • El
 • Hemförsäkring
 • Fackavgifter
 • Barnomsorgsavgifter
 • Hemtjänst
 • Kvitton på sjukvårdskostnader och receptbelagd medicin
 • Specialkost – bifoga läkarintyg

Om du bor i egen fastighet

 • Lånehandlingar
 • Samtliga driftskostnader
 • Eventuella låneavier

Handlingar

 • Legitimation
 • Inskrivningsintyg och handlingsplan från Arbetsförmedlingen
 • Anställningsbevis
 • Uppehållstillstånd
 • Läkarintyg, om du inte kan vara inskriven på arbetsförmedlingen eller inte kan delta i skolarbete eller praktik eller inte kan arbeta

Beslut

När ekonomiskt biståndshandläggaren är klar med den ekonomiska utredningen kommer du få ett beslut om bifall eller avslag hemskickat till dig. Handläggningstiden varierar beroende på hur just din situation ser ut och hur omfattande utredningen blir. I dagsläget är handläggningstiden 2-3 veckor och det finns inget speciellt datum som biståndet betalas ut, utan det beror på när ansökan kommer in.

Överklagan

Får du ett avslag på din ansökan och du är missnöjd med beslutet eller anser att handläggarens bedömning är felaktigt har du rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska komma in till socialnämnden inom 3 veckor efter att du tagit del av beslutet. Överklagan är en skriftlig handling där ni talar om vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange beslutsdatum och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Handläggaren kan sedan ompröva beslutet, men om beslutet inte ändras skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Kontakt, försörjningsstöd

Receptionen är öppen vardagar klockan 10.00–12.00 samt 13.00–15.00.

Handläggare
Arbetar med ansökningar om ekonomiskt bistånd.
Telefontider: Måndag 08.30-09.30, Tisdag 13.30-14.30, Torsdag 13.30-14.30, Fredag 08.30-09.30.
Telefon: 0923-650 00