Sök

Att bli familjehem

Familjehem tar emot barn i sitt hem på heltid. Barnen bor i familjehemmet så länge som det biologiska hemmet inte har möjlighet att erbjuda barnet trygghet eller säkerhet. Detta innebär i huvudsak att när situationen i det biologiska hemmet stabiliserats, ska barnet återvända.

Ett familjehem ska som huvudregel bestå av två vuxna som är gifta, sambor eller som ingått partnerskap. Familjen måste leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda placerade barn en bra hemmiljö. Familjen kan bo i centrala staden, i villakvarter, i lägenhet eller på landsbygden, ha egna barn eller ej, ha husdjur eller ej. Vi behöver olika slags familjer med alla möjliga livs- och yrkeserfarenheter i vår resursbank för att kunna göra en bra matchning mot barnets behov. Det är en fördel om familjen har erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang, tid och plats.

Det finns lika många svar på denna fråga som det finns individer, men vanliga orsaker är missbruk, psykisk-/fysisk ohälsa, eller annan problematik inom familjen som innebär en otrygg/instabil hemsituation. Det kan också handla om barn eller ungas egna svårigheter eller beteende som föräldrarna av olika skäl inte klarar av att hantera. Ofta är beslutet om att flytta till en annan familj frivilligt för både barnet/den unge och föräldrarna, men det kan också har föregåtts av tvångslagstiftning och beslut fattat av domstol. Många gånger är familjhemsplaceringen en del i en kombination av stödinsatser, då socialtjänsten också parallellt jobbar med hemsituationen.

Låter det som en svår uppgift? Som familjehem får du/ni fortlöpande stöd av familjehemssekreterare och socialsekreterare om det uppstår frågor eller osäkerhet kring hur man hanterar en situation när man har ett barn eller ungdom boende hos sig. Du kan alltid få svar på dina frågor, socialtjänsten är ansvarig för placeringen och skyldig att nogsamt följa upp hur det fungerar. Familjehem erhåller även ett ekonomiskt stöd i form av arvode och omkostnad både för sin insats men även för extra kostnader som uppdraget kan innebära. Socialförvaltningen i Kalix följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer när det gäller arvode och omkostnadsersättning.

Hur länge en familjehemsplacering varar är mycket olika; från några månader till hela barnets uppväxttid. Enligt lagstiftningen är målet att barnet ska återvända till det biologiska hemmet så snart hemsituationen tillåter det. Familjehemmet måste under tiden barnet bor hos dem samarbeta med de biologiska föräldrarna och underlätta barnets kontakt och relationer till sina anhöriga och sitt nätverk. Familjehemmet blir INTE vårdnadshavare under tiden barnet bor i familjehemmet, men övertar föräldraansvaret. Socialtjänsten finns alltid med för att planera hur samverkan och umgänge med nätverket ska ske. I de fall där barn bott mer än tre år i samma familjehem ska det särskilt övervägas om en vårdnadsöverflyttning är aktuell. Beslut om att överflytta vårdnaden till familjehemmet tas av domstol.

Vi behöver i dagsläget alla sorters familjer!

Några tankar på vägen innan man bestämmer sig:

  • Finns det tid, tålamod och plats för ett barn eller ungdom som kan ha stora svårigheter?
  • Finns det ork att arbeta i ett team med biologföräldrar och övrigt nätverk, som kan ha stora svårigheter?
  • Hur påverkas våra egna barn?
  • Vad händer om/när barnet ska återvända hem?

Ring eller skicka en intresseanmälan för mer information!
Är både ni och vi därefter intresserad går vi vidare med en så kallad familjehemsutredning där vi samlar information via intervjuer, hembesök, kontroll i social-, polis-, Försäkringskassans och kronofogdens register. Syftet med utredningen är dels att samla information för en bra matchning men även att göra en så kallad lämplighetsbedömning.

Intresseanmälan

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.