Skip to content
Sök

Varför ska din verksamhet betala tillsynsavgift?

Enligt miljöbalkens grundläggande principer är det den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar som är ansvarig och som därmed ska betala de kostnader som uppstår av den prövning och tillsyn som krävs för att skydda människor och miljön.

Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, i stället för att bekostas med skattemedel.

Det är kommunfullmäktige i Kalix kommun som beslutar om storleken på avgifter och timtaxor för den kontroll som samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen tillsynsverksamhet utför. Avgiftens storlek är olika för olika verksamheter. Större verksamheter, som till exempel tillståndspliktiga verksamheter, betalar mer än till exempel anmälningspliktiga verksamheter.  

Vad ingår i avgiften?

Avgiften tas ut för att bygg- och miljöavdelningen har kostnader för att göra tillsyn. Tillsynen innebär att avdelningens inspektörer genomför kontroller, bland annat för att motverka miljöbrott. Miljötillsynen finansieras huvudsakligen genom avgifter. Bygg- och miljöavdelningen tillsyns- och prövningsverksamhet har inget vinstsyfte. Intäkterna ska täcka kostnaderna för handläggning av tillsynsverksamheten.

Betalar du som företagare en årsavgift behöver inte det innebära att bygg- och miljöavdelningen besöker din verksamhet varje år. Exempelvis kan en bransch få tillsynsbesök vart tredje år.  I en årsavgift ingår avdelningens kostnader för administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning, skriftlig uppföljning med mera.

Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som handläggaren på avdelningen har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller, beredning och beslut.

Hur mycket blir avgiften?

Avdelningens tillsyn, planering och uppföljning kan komma att kosta mer än vad den fasta avgiften täcker. Det kan till exempel hända om en verksamhet har en eller flera avvikelser vid en inspektion som måste följas upp. Då tar samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen ut en kompletterande tilläggsavgift för den ytterligare tillsyn som behöver genomföras för att avvikelserna ska åtgärdas.

Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och indexreglerad, det vill säga att den kan räknas upp årligen.

Tänker du ändra något i din verksamhet?

Du ska alltid meddela bygg- och miljöavdelningen verksamhetsförändringar. Om du överlåtit en verksamhet måste du omgående anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen.