Skip to content
Sök

Tillstånd och anmälningsplikt

Det krävs i många fall att en särskild anmälan ska ha gjorts eller att tillstånd ska ha lämnats när du ska starta eller förändra vissa typer av verksamheter.

Särskild anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden eller länsstyrelsen för vissa verksamheter ska göras om du: 

  • anlägger, driver eller ändrar en så kallad C-anläggning 
  • ändrar en så kallad A- eller B-anläggning om inte ändringen kräver tillstånd
  • gör något som förändrar naturmiljön väsentligt. Anmälan för samråd görs till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen

Tillstånd ska ha lämnats av länsstyrelse eller miljödomstol innan du till exempel:

  • börjar en vattenverksamhet
  • anlägger eller gör större ändringar av så kallad A- eller B-verksamhet
  • börjar täktverksamhet

Tillstånd söks hos miljödomstolen när det gäller vattenverksamhet (exklusive markavvattning) och A-anläggningar.

I övriga fall söks tillstånd hos länsstyrelsen.
Ansök om tillstånd i god tid före verksamheten beräknas starta. Kontakta den aktuella tillståndsmyndigheten för att få mer information.

Anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden om miljöfarlig verksamhet ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar, blankett se nedan.

Exempel på anläggningar med olika prövningsnivåer;
A: Billerud Karlsborg AB. Prövas av miljödomstolen, Umeå.
B: HT Svarv AB, Kalix avloppsreningsverk med mer. Prövas av länsstyrelsen.
C: Bensinstationer, kemtvättar, fiskodlingar, motorbanor med mer. Anmäls till Samhällsbyggnadsnämnden
U: Miljöfarlig verksamhet som inte klassats i kategorierna A, B eller C. Inte prövnings- eller anmälningspliktigt, men hör till Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningens tillsynsobjekt.