Skip to content
Sök

Miljörapport – miljöfarlig verksamhet

Alla verksamheter som omfattas av tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kapitlet 6 § ska varje år lämna en miljörapport.

Miljörapportens övergripande syfte är att redovisa hur verksamheten har klarat kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken. I miljöbalken och dess förarbeten nämns specifikt att miljörapporten ska:

  • redovisa hur villkoren har efterlevts
  • stärka egenkontrollen och förbättra tillsynen
  • tillgodose allmänhetens och finansiella aktörers informationsbehov
  • redovisa utsläpp från miljöfarlig verksamhet
  • ge underlag för att bedöma belastningen på miljö såväl från själva anläggningen som från transporter till och från anläggningen och från produkter
  • ge underlag för internationell rapportering.

Miljörapporten ska lämnas in senast den sista mars varje år. Om den kommer in för sent utgår en miljösanktionsavgift.

Elektroniskt inlämning

Miljörapporten lämnas in elektroniskt via Svenska miljörapporteringscentralen som Naturvårdsverket driver. Information om elektronisk miljörapport via svenska miljörapporteringsportalen, SMP, finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Tillsynsmyndighetens granskning

När samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningen får miljörapporten kontrolleras innehållet mot tillstånd, övriga beslut och aktuell lagstiftning som verksamheten berörs av. Granskning görs också över hur egenkontrollen har fungerat under året. En bedömning görs sedan om innehållet är tillräckligt för att ta ställning till om tillstånd med mer har följts. Om inte rapporten är komplett kan tillsynsmyndigheten begära in kompletterande handlingar.

I samband med granskning av miljörapporten görs ofta ett tillsynsbesök på platsen då miljörapporten diskuteras igenom med verksamhetsutövaren. 

Miljösanktionsavgift

Vid överträdelse av vissa bestämmelser i miljöbalken ska tillsynsmyndigheten ta ut en miljösanktionsavgift. I förordningen om miljösanktionsavgifter, SFS 1998:950, finns en förteckning över de överträdelser som leder till sanktionsavgift och hur stora beloppen är. Beloppen varierar från 1000 kronor och uppåt samt tillfaller staten