Skip to content
Sök

Utredande insatser av missbruk och beroende

Audit-test

Audit är en screening gällande alkohol, ett gallringsinstrument för att identifiera personer med alkoholrelaterade problem. Höga poäng indikerar vidare utredning.

Alcohol-E

Alcohol-E är ett frågeformulär med extra frågor och hör samman med problembedömningsfasen. Med Alcohol-E kan man bilda sig en uppfattning om hur pass utbrett och frekvent alkoholbruket är. Vilka positiva effekter, det vill säga vad personen får ut av alkoholbruket. Vilka negativa effekter, det vill säga vilka problem han eller hon drabbas av på grund av alkoholbruket. Hur pass motiverad personen är att förändra sitt alkoholbruk och att ta emot behandlingshjälp.

Dudit-test

Dudit är en screening gällande droger, ett gallringsinstrument för att identifiera personer med drogrelaterade problem. Höga poäng indikerar vidare utredning.

DUDIT- E

DUDIT-E är ett frågeformulär med extra frågor och hör samman med problembedömningsfasen. Med DUDIT-E kan man bilda sig en uppfattning om hur pass utbrett och frekvent drogbruket är. Vad personen får ut av drogbruket, det vill säga positiva effekter. Vilka problem han eller hon drabbas av på grund av drogbruket, det vill säga negativa effekter. Hur pass motiverad personen är att förändra sitt alkoholbruk och att ta emot behandlingshjälp.

ADAD

ADAD är en strukturerad standardiserad intervju som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Intervjun är uppdelad i nio livsområden; fysisk hälsa, skola, arbete och praktik, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet samt alkohol och narkotika. Intervjun bör utgöra ett stöd vid utredning och behandlingsplanering för den unge. Den är också ett instrument som bör användas för att följa upp och utvärdera vård och behandling.

ASI

ASI är en halvstrukturerad intervju som kartlägger sju livsområden; fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkoholproblem, narkotikaproblem, kriminalitet, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Intervjun används som underlag för att bedöma klientens behov av hjälp inom de olika områdena. Intervjun bör utgöra ett stöd vid utredning och behandlingsplanering för den enskilde. Den är också ett instrument som bör användas för att följa upp och utvärdera vård och behandling