För att du ska få hjälp och stödinsatser måste du först göra en ansökan. En ansökan ska göras av den person ansökan gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt.

Efter din ansökan tar handläggaren en personlig kontakt för att ta reda på vilket behov du har. Tillsammans med handläggaren söker ni olika lösningar och på vilket sätt dina behov kan tillgodoses bäst.

Socialtjänstlagen ger dig rätt till hjälp och stöd med sådant du inte själv klarar av om det är ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt och om hjälpen är nödvändig för att du inte ska fara illa.

Personer som bedöms tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS har rätt till till insatser enligt LSS.

Individuell plan

I samband med att insats enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)  beviljas kan man begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd. I planen ska också redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas. 
Landstinget och kommunen underrättar varandra om upprättade planer.

När får jag mitt bistånd?

När handläggaren gjort utredning och fattat beslut om bistånd, verkställs insatser i form av personlig omvårdnad så snart det är möjligt eller i enlighet med beslut. Beslut om övriga insatser ska verkställas så snart som möjligt, dock senast inom en månad.

Kontakt

Besöksadress
Centrumvägen 54, KALIX

Postadress
Kalix kommun, Socialförvaltningen
Nygatan 4, 952 81 Kalix

E-post: socialnamnden@kalix.se 

Våra handläggare

För att göra en ansökan om stöd och hjälp eller boka tid för ett hembesök/besök vänder du dig till Biståndsenheten, som har telefontid måndag samt onsdag–fredag klockan 08.30-09.30.
Ni når oss via Kalix kommuns växel: 0923-650 00.