Skip to content
Sök

Anmälan enligt lex Maria efter att patient avled i samband med hemkomst från sjukhus

Åtgärd: i samverkan med Region Norrbotten hitta bättre rutiner för att undvika att en liknande situation uppstår igen.

Kalix kommun informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är både en del av vårt patientsäkerhetsarbete och vårt arbete för ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppenhet kring brister inom våra verksamheter underlättar också förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria: Patienten skickades in till sjukhus på grund av upprepade kräkningar och ett försämrat mående. Efter att ha undersökts på Sunderby sjukhus skickas patienten åter till sitt boende i Kalix kommun. I samband med ankomsten till boendet avled patienten.
Så arbetar vi för att bli bättre
Ärendet har skickats till Region Norrbotten för vidare utredning och vi kommer att samverka med aktuell enhet på Sunderby sjukhus för att se hur vi tillsammans undviker att liknande situationer kan uppstå igen.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för eller riskerat att råka ut för en allvarlig vårdskada.

En vårdskada är en skada som inträffat i vården och som kunnat undvikas om rätt åtgärder gjorts. En allvarlig vårdskada är en sådan skada som inte försvinner utan påverkar dig resten av livet eller som lett till att du fått mycket större behov av vård.
Vid en lex Maria-anmälan gör Kalix kommun en noggrann internutredning om vad som skett. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden.
Kalix kommun har hälso- och sjukvårdsansvar, i olika grad, för ungefär 700 patienter inom särskilda boenden, daglig verksamhet, hemsjukvården och rehabiliterande insatser i hemmet. Av dessa har ungefär hälften minst en daglig insats som innefattar hälso- och sjukvård. Det sker cirka 5 lex Maria-anmälningar per år.

Lämna synpunkter på socialtjänstens verksamheter

Om du som medborgare har synpunkter eller klagomål på Kalix kommuns verksamhet ta i första hand kontakt med den som är ansvarig.

Du kan också lämna din synpunkt via www.kalix.se/synpunktsoc