Skip to content
Sök

Ansökan om ny detaljplan

Planprocesser för privata initiativ startar normalt med att exploatören ansöker om ny detaljplan.

Efter att ansökan kommit in prövar samhällsbyggnadsnämnden om det är lämpligt att upprätt en ny detaljplan för aktuellt område. Ansökningsblanketten hittar du längst ned på denna sida.

Ställningstagandet innebär inte något slutligt ställningstagande till att det planförslag som sedan upprättas kommer att antas. Vid antagandet måste nämligen de yttranden och synpunkter som kommit in under processen vägas in.

Om Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att planprocessen startas kommer ett planförslag att upprättas i samarbete mellan nämnden, exploatören och de konsulter som exploatören väljer att anlita. Samhällsbyggnadsnämnden har begränsade möjligheter att upprätta planförslag i egen regi.

När detaljplaneförslaget har upprättats kommer det att handläggas enligt den normala arbetsgången för detaljplaner.