Skip to content
Sök

Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid

  • en installation eller väsentlig ändring av en eldstad, rökkanal, hissanordning eller för ventilation i byggnader
  • rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplanelagt område
  • en ändring av en byggnads bärande delar
  • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
  • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste skicka en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden, mer om Attefallshus finns att läsa i Boverkets broschyr - Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan. 

Mer information om anmälningspliktiga åtgärder finns att läsa på Boverkets hemsida.

Blankett för anmälan finns nedan.

Alla handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda