Skip to content
Sök

Svartbygge, olovlig åtgärd

Svartbygge är det folkliga begreppet för olovligt byggande, det vill säga byggande utan att ha bygglov, åtgärder som är bygglovspliktiga men som är utförda utan bygglov.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan lov, ska Samhällsbyggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelats i efterhand. Nämnden är därmed skyldig att ta upp överträdelser när dessa kommer till dess kännedom.

Exempel på några olovliga åtgärder

  • Att inte söka bygglov för en åtgärd som kräver bygglov
  • Att inte anmäla en åtgärd som kräver anmälan
  • Avvika från de tekniska egenskapskraven på byggnader, byggprodukter, tomter och allmänna platser
  • Påbörja en åtgärd utan att ha erhållit ett startbesked
  • Ta en byggnad i bruk innan ett slutbesked har getts
  • Avvika från givet bygglov
  • Avvika från någon föreskrift utfärdad med stöd av Plan och bygglagen

För olovliga byggåtgärder tas en byggsanktionsavgift ut. Avgiftens storlek regleras i Plan- och byggförordningen SFS 2013:308

Mer information om olovlig åtgärd och byggsanktionsavgifter finns att läsa på Boverkets hemsida.