Skip to content
Sök

Bygglov

Här redogör vi för de regler som finns för och krav som ställs på dig som ska bygga eller riva. Vad kräver bygglov och vad är bygglovsbefriat?

När du måste ha bygglov

Det krävs ofta bygglov för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar som till exempel att inreda en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri. Det kan även krävas bygglov för andra anläggningar till exempel skyltar och ljusanordningar. Kontakta bygg- och miljöavdelningen för att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov

I vår kommun har vi riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader. 
Karta över påverkansområden i Kalix kommun.

Boverket har publicerat en broschyr där du kan erhålla mer information om bygglov, rivningslov eller marklov? Se nedan.

Hur du söker och vilka handlingar som ska finnas med i en bygglovsansökan finns beskrivet i informationsbladet – Handlingar för ansökan om bygglov, se nedan. Alla bygglovhandlingarna ska vara fackmannamässigt utförda.

Det behövs två beslut för att bygga nytt eller påbörja någon annan åtgärd dels lovbeslut och startbesked. För mer information se bygglovsprocessen.

Beviljade bygglov kungörs i Post- och inrikes tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till kända sakägare. Om ingen har överklagat inom överklagningstiden vinner beslutet laga kraft.

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Utan bygglov får man:
Färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnadens karaktär därigenom inte ändras väsentligt. Med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Sätta upp ett öppet staket med en högsta höjd av 1 meter på tomtgränsen och med grannens medgivande.

Anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större an 15,0 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter.

Uppföra komplementbyggnader (så kallade friggebodar) i omedelbar närhet av bostadshuset, med en total byggnadsarea på maximalt 15,0 kvadratmeter per tomt eller fastighet. Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. För placering närmare tomtgränsen än 4,5 meter, krävs grannars medgivande, gäller även gränsen mot gata, park eller dylikt.

Om friggeboden placeras inom strandskyddat område, oftast 100 meter från vatten, ska strandskyddsdispens sökas.

Mer information om bygglovsbefriade åtgärder finns att läsa på Boverkets hemsida.