Skip to content
Sök

Avgifter för handläggning

Bygglovsavgifter

För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Även andra faktorer som planförhållanden kan påverka avgiften. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange exakta avgifter för de många skiftande bygglovsärenden som handläggs. I bygglovsavgiften tillkommer avgift för kommunicering till sakägare samt kungörelse i Post och Inrikes Tidningar.

Avgift för handläggning tas ut även om ärendet avslås.

Kontakta en handläggare för närmare besked om dina kostnader. Observera att i och med den nya plan- och bygglagen är även sanktionsavgifterna höjda. Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.

Exempel på bygglovsavgifter se nedan.