Skip to content
Sök

Bygglovsprocessen

Beskrivning av bygglovsprocessen.
Beskrivning av bygglovsprocessen.

Ansökan inkommer

Om det saknas handlingar/ritningar eller om handlingarna/ritningarna inte är fackmässigt utförda kommer bygg- och miljöavdelningen att begära komplettering

Handläggning

Bygglovsansökan måste vara komplett för att en handläggning ska kunna ske

Bygglov

De flesta byggloven beslutas av byggnadsinspektören på delegation. Vissa bygglovsärenden måste tas till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Nedan finner du datum för sista inlämningsdag till Samhällsbyggnadsnämnden.

Beviljade bygglov kungörs i Post- och inrikes tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till kända sakägare. Om ingen har överklagat inom överklagningstiden vinner beslutet laga kraft.

Tekniskt samråd

Vid behov kallar byggnadsinspektören byggherren och eventuellt kontrollansvarig till ett tekniskt samråd.

Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan ska beskriva de kontroller som behöver göras för den ansökta åtgärden. Den ska beskriva vem som ska göra kontrollen och mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

För vissa åtgärder kan det även krävas en kontrollansvarig. Förteckning över certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida

Startbesked

När bygg- och miljöavdelningen bedömer att kraven enligt lag och föreskrifter kan komma att uppfyllas lämnas ett startbesked.

Om du påbörjar ett bygge innan du fått startbesked kommer du att få betala en straffavgift. En avgift som du kommer att få betala till kommunen.

Arbetsplatsbesök

Byggnadsinspektören genomför tillsyn form av arbetsplatsbesök under byggtiden om det bedöms vara behövligt.

Vid arbetsplatsbesöket ska kontrollplanen verifieras och kontrolleras att handlingar och gällande byggregler följts.

Slutsamråd

När byggprojektet är färdigställt skall kontakt tas med byggnadsinspektören för ett slutsamråd. Syftet med samrådet är att bedöma om det finns förutsättningar att besluta om ett slutbesked. Slutsamrådet bör ske på byggarbetsplatsen

Slutbesked

Slutbeskedet är ett bevis på att du får ta bygget i bruk. Vid försumbara brister kan ett tillfälligt slutbesked ges.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked kommer du att få betala en straffavgift. En avgift som du kommer att få betala till kommunen.

Processen är likvärdig vid anmälningsärenden.

Mer information om byggprocessen finns på Boverkets hemsida.