Skip to content
Sök

Vanhustenhuollosta meänkielelä

Vanhuustenhuolto

Vanhuusten asuntoja

Meän vanhuusten asunot oon tarkoitettu sulle joka et ennää tunne turvalisuutta ja varmuutta sinun koissa, vaikka oon kotipalvelu ja primäärihoito.

Täälä oon siukkasysteri ja hoitohenkilökuntaa auttamassa ympäri vuorokauen. Kunta oon vasthuussa terhveys- ja siukkahoijosta, paitti lääkärinapua, josta primäärihoito, eli ”voortsentraali” oon vastuussa. Meän vanhuusten asunoila oon vakituinen lääkärikontakti, mutta sie saatat pittää oman lääkärin mitä sie jo käytät, jos haluat.

Met tarjoama hyvvää huoltoa ja otama huomihoon sinun tarpheita ette saa päättää itte, sinun inttekriteetistä, turvasta ja elämänlaausta.

Sulla oon kontrahti sinun asunthoon ja maksat hyyryä asunosta,  mihinkä sie itte panet sinun omat tavarat ja muita huonheen kuuluvia kampheita. Se oon sinun koti ja se oon sie joka meitten kansa yhessä päätät sinun arkipäivästä.

Käyntiaikoja ei ole erikoisasunossa. Täälä sie päätät itte koska joku saapi käyä kylästelemässä sinua.

Avioparila, joka ei asu yhessä, oon sama oikeus vähän korkeamphaan pansuunhiin ja asumiskorvauksheen niinkun yksinhäinen. Kysy lissää tästä asiasta Vakkuutuskassalta. 

Kukas saattaa saa'a paikan vanhuusten asunoissa?

Meän vanhuusten asunot oon sulle, joka et ennää tunne turvaa sinun koissa vaikka saat tukea kotipalveluksesta ja primäärihuolosta.

Hakemuksen vanhuusten asunosta tehhään vanhuustenhuolon apukäsitteliän tykönä.

Jälkhiin sinun hakemuksen tehhään kotivierailu missä apukäsitteliä ottaa selvile miksi sie haet apua, mikkä tehtävät sie saatat tehä ja mitä et, kuinka sinun sosiaalinen verkosto oon ja kuinka paljon sinun lähimäiset saattava auttaa. 

Sinun hakemuksen ja kotivierailun perustheela apukäsitteliä päättää mitä insatsia sulle tarjothaan Sosiaalilain mukhaan. 

Mikäs oon apu kotona?

Kotipalvelu antaa tuen ja avun ette helpottaa arkipäivää. Net keventävä ja maholistava ette saapi jatkaa asua kotona,  olla aktiivina yhtheiskunnassa ja pittää aktiivista ja mielekästä yhtheenkuuluvuutta muitten kansa.

Sen kuinka sie saat apua pittää muokata sillä tavala ette se samala träänaa ja vahvistaa sinun kykyjä ja lissää sinun maholisuuksia pittää niin vaphaata elämää kun maholista.

Sulle saatethaan myöntää apua:

Henkilökohtainen huolto, esimerkiksi syä, auttaa hykieenin kansa, kuljetus, insatsia ette ei tartte olla isuleerattuna.

Tunteaksheen turvaa kotona sulle saatethaan antaa turvalarmin.

Sörvis niinku peso/vaatheenhuolto, ruanpito, ostoksia eli toimittaa ruokaa kotilähätyksessä, stäätaus korkeinthaans kaks huonetta ja kööki. 

Kukas saattaa saa kotipalvelua?

Jos olet yli 65 ja et saata itte hoitaa arkipäivän toimia ja et saata saa apua niitten kansa muula tavala, sie saatat sillon hakea apua vanhuustenhuolon  apukäsitteljältä.

Jälkhiin sinun hakemuksen tehhään kotivierailu missä apukäsitteliä ottaa selvile miksi sie haet apua, mikkä tehtävät sie saatat tehhä ja mitä et saata, kuinka sinun sosiaalinen verkosto oon ja kuinka paljon sinun lähimäiset saattava auttaa. 

Sinun hakemuksen ja kotivierailun perustheela apukäsitteliä päättää mitä insatsia sulle tarjothaan Sosiaalilain mukhaan.